Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 317039

Gemeente Dordrecht

Dossier - 317039

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 317039
Onderwerp Vaststellen Verordening behandeling bezwaarschriften Dordrecht
Aanspreekpunt M. van Hall
Ingekomen/gepubliceerd 05-02-2010 09:21:48
Onderwerp Vaststellen Verordening behandeling bezwaarschriften Dordrecht
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder A.A.M. Brok
Aanspreekpunt M. van Hall
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8286
Aanspreekpunt e-mail M.van.Hall@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar APE Jaquet - 078 - 639 8255
Datum B&W Besluit 02-02-2010
Gerelateerde zaak 274334
Datum verzending 04-03-2010
Agendacommissie 23-03-2010
Raad 11-03-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting In opdracht van het SBC is in 2007 door het bureau TMOP onderzoek gedaan naar de samenstelling en de taken van de commissie voor beroep- en bijzondere bezwaarschriften van de gemeente. TMOP heeft naar aanleiding hiervan in maart 2008 een rapport uitgebracht. Het TMOP-rapport is bij raadsinformatiebrief van 9 september 2008 aan de raad voorgelegd. De raadsadviescommissie was in haar vergadering van 16 december 2008 unaniem van mening dat de commissie voor beroep- en bijzondere bezwaarschriften dusdanig zou moeten zijn samengesteld dat de onafhankelijkheid zo goed mogelijk is gewaarborgd. Dit betekende volgens haar dat er geen raadsleden in zouden mogen zitten. De burgemeester heeft naar aanleiding hiervan toegezegd dat het college in 2009 met een voorstel zou komen voor een commissie zonder raadsleden, die in 2010 met ingang van de nieuwe raadsperiode aan de slag zou kunnen. Dit is het door de burgemeester toegezegde voorstel, waarbij voorzien wordt in een nieuwe verordening op de behandeling van bezwaarschriften door zowel de commissie als de portefeuillehouder. Deze verordening vervangt de verouderde "Verordening op de commissie voor beroep- en bijzondere bezwaarschriften 1996" en "Verordening behandeling bezwaarschriften 1994". Er is gebruik gemaakt van de VNG-modelverordening commissie bezwaarschriften. Deze is op diverse punten aangepast om haar in overeenstemming te brengen met de Dordtse werkwijze. Er is uitvoering gegeven aan enkele in het TMOP-rapport genoemde verbeterpunten.
Gepubliceerd 05-02-2010