Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 312722

Gemeente Dordrecht

Dossier - 312722

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 312722
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw A.M. van Gelderen op het ontwerp-bestemmingsplan partiele herziening begripsbepaling wonen/woondoeleinden in bestemmingsplannen Dordrecht (parapluplan)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 01-02-2010 15:13:34
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 9 februari 2010 20:15
Besluit:
Mevrouw Kuhlemeijer merkt op dat de genoemde lijst ontbreekt (red. lijst is te vinden in het raadinformatiesysteem). Brieven in handen stellen van het college, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.