Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 300036

Gemeente Dordrecht

Dossier - 300036

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 300036
Onderwerp Goedkeuren van Definitief Ontwerp Energiehuis en exploitatiebegroting en beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 07-01-2010 14:20:27
Onderwerp Goedkeuren van Definitief Ontwerp Energiehuis en exploitatiebegroting en beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder J.H. Lagendijk
Groot project Energiehuis
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon 639 8283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar T Jalving, 8233
Datum B&W Besluit 22-12-2009
Gerelateerde zaak 254050
Datum verzending 14-01-2010
Agendacommissie 26-01-2009
Adviescommissie 09-02-2010 (2 blokken i.c.m. 300853)
In Open Voorraad Nee
Toelichting Het Energiehuis is een belangrijk element van de ambitie in het MJP om Dordrecht en zijn regio nog aantrekkelijker te maken. Het Energiehuis is bijzonder industrieel erfgoed, dat uitstekend onderdak kan bieden aan verschillende culturele instellingen. Het concept zoals dat is ontwikkeld draagt bij aan de versterking van Dordrecht als cultureel en recreatief regionaal centrum. Door de ligging van het complex aan de Noordendijk is het Energiehuis een ankerpunt voor het plan Stadswerven. In de raadsvergadering van 14 mei 2009 is het Voorlopig Ontwerp goedgekeurd. Hiermee is de basis gelegd voor de ontwikkeling en realisatie van een aansprekend "Huis voor de Podiumkunsten". Het afgelopen half jaar is constructief door alle partijen samengewerkt tot het voorliggende resultaat: Een bijzonder cultureel gebouw waarin de verschillende functies zijn ondergebracht, in een ontwerp dat samenwerking ondersteunt en versterkt; Een nadere uitwerking van de financiële basis voor een realistische bedrijfsvoering en exploitatie van het Energiehuis als geheel; Een beheersstructuur die samenwerking tussen de gebruikende partijen op het gebied van programmering, positionering, gezamenlijk gebruik mogelijk maakt. Op basis van de verschillende gebruikerswensen en de gewenste uitstraling zoals reeds in het VO is aangegeven is het plan architectonisch en technisch verder uitgewerkt. De verschillende verdiepingsslagen hebben geen fundamentele nieuwe inzichten opgeleverd waardoor de oorspronkelijke uitgangspunten en aannames nu volledig zijn verwerkt in het voorliggende plan. In het definitief ontwerp is steeds rekening gehouden met het historische karakter van het gebouw. De gebruikende partijen hebben het voornemen om gezamenlijk een beheersstichting op te zetten. Deze stichting kan er voor zorgen dat het beheer en de exploitatie van het complex effectief en kostenefficiënt worden uitgevoerd. Deze beheersstichting is ook het voertuig waarmee samenwerking in de programmering prima mogelijk wordt. In de volgende fase wordt voor deze beheersstichting een bedrijfsplan gemaakt. Om voldoende zekerheid te hebben over de haalbaarheid van de exploitatie zijn verschillende onderdelen van de toekomstige bedrijfsvoering nader uitgewerkt. Er is zowel gerekend aan de kostenkant ( gebouwgebonden- , eigenaar- en huurderkosten) als aan de opbrengstenkant (extra commerciële en culturele verhuur van de verschillende studio's, zalen en studio’s en horecaopbrengsten) De diepgang van deze rekenexercities geeft in dit stadium van de planontwikkeling voldoende zekerheid over de financiële haalbaarheid van het nog definitief op te stellen bedrijfsplan. In de afgelopen periode is ook nader onderzocht in hoeverre het Energiehuis duurzaam kan worden ontwikkeld en in de toekomst, duurzaam geëxploiteerd. In het voorliggende ontwerp is maximaal rekening gehouden met de principes van de Trias Energetica. (planet, people en profit). In de komende fase worden de mogelijkheden voor een duurzame exploitatie nog verder bekeken en uitgewerkt. Waar dat financieel verantwoord is kan duurzaamheid dan nog meer inhoud krijgen.
Gepubliceerd 07-01-2010