Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 290163

Gemeente Dordrecht

Dossier - 290163

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 290163
Onderwerp Instemmen met de stedenbouwkundige uitwerking van Stadswerven c.a., alsmede de financiën, grondexploitatie, parkeerexploitatie en de relaties met externe partijen
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 16-12-2009 10:32:52
Onderwerp Instemmen met de stedenbouwkundige uitwerking van Stadswerven c.a., alsmede de financiën, grondexploitatie, parkeerexploitatie en de relaties met externe partijen
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 110 - Stadswerven
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder J.W. Spigt
Groot project Stadswerven
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon 078 639 8283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PA Bekkers, 078 639 6428
Datum B&W Besluit 15-12-2009
Gerelateerde zaak 249268
Datum verzending 07-01-2010
Agendacommissie 05-01-2010
Adviescommissie 19-01-2010 (3 blokken waarvan 1 besloten)
Raad 26-01-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Toelichting d.d. 16 december 2009: Na uw besluit over het Masterplan Stadswerven op 12 mei 2009 (zie gerelateerd dossier) heeft het college dit verder uitgewerkt en doorgerekend met een versterking op enkele punten. Op 6 oktober 2009 is eenenander in commissieverband al aan u gepresenteerd. In bijgaand - u op verzoek van het college spoedshalve toegezonden - raadsvoorstel vindt u van de uitwerking en doorrekening van het Masterplan de weerslag en worden de verbindingen en de samenvattingen van alle voor de besluitvorming relevante punten aangegeven. Alle bij het raadsvoorstel horende bijlagen worden u later toegezonden en op het RIS geplaatst. Er is tegelijkertijd een afzonderlijk en geheim raadsvoorstel c.a. door het college aangeboden over de financiën van Stadswerven, alsmede over de grondexploitatie, de parkeerexploitatie en de relaties met de externe partijen. Dit geheime raadsvoorstel, met alle bijlagen, zal voor u ter geheime inzage op de griffie worden gelegd. Toelichting d.d. 7 januari 2010 ten aanzien van de openbare stukken: In vervolg op de toezending van het raadsvoorstel op 16 december 2009 ontvangt u bijgaand alsnog de bij het raadsvoorstel horende bijlagen, te weten: de set met vijf plantekeningen beeldregieplan (besluitpunt 1.1), alsmede het gedrukte en gebonden beeldregieplan, waarin de hoofdlijnen van het plan zijn uitgeschreven en toegelicht (besluitpunt 1.2). De in het raadsvoorstel genoemde bundel doorsneden principe profielen Stedenbouwkundig Masterplan (besluitpunt 1.4) ligt voor u ter inzage op de griffie. Alle bijlagen kunt u ook het RIS raadplegen. Toelichting d.d. 7 januari 2010 te aanzien van de geheime stukken: De door het college opgelegde geheimhouding voor wat betreft het hierbovengenoemde afzonderlijke en geheime raadsvoorstel en de eveneens afzonderlijke en geheime bijlagen zijn in de raadsvergadering van 5 januari 2010 bekrachtigd en liggen vanaf dat moment tijdens de kantoortijden voor u ter geheime inzage op de griffie. De griffie zal ervoor zorgen dat ook op de avond van de commissiebehandeling, die op 19 januari 2010 is voorzien, deze stukken nog op de griffie kunnen worden ingezien. Daarnaast zal als extra service met het oog op beraadslaging in de adviescommissievergadering op 19 januari aan het begin van het besloten deel van deze vergadering aan de fractiewoordvoerders een set geheime stukken worden uitgereikt, dat aan het eind van dit besloten deel ook weer wordt teruggenomen.
Gepubliceerd 16-12-2009