Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 281444

Gemeente Dordrecht

Dossier - 281444

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 281444
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerp bestemmingsplan partiële herziening regeling begripsbepaling "wonen" in bestemmingsplannen Dordrecht
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 02-12-2009 13:39:50
Voorloop Dossier 233857 (Raadsinformatie over voorontwerp-bestemmingsplan 'Begripsbepaling wonen')
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerp bestemmingsplan partiële herziening regeling begripsbepaling "wonen" in bestemmingsplannen Dordrecht
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 149 - Huisvestingsverordening
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder A.T. Kamsteeg
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Aanspreekpunt telefoon 639 8287
Aanspreekpunt e-mail ldh.arlman-rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C. van Rijk
Datum verzending 02-12-2009
Agendacommissie 01-12-2009
Adviescommissie 08-12-2009
Raad 15-12-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op 29 september jl. heeft u in een programmakamer Wonen en leefbaarheid gesproken over het uniformeren van de begripsbepaling ‘wonen’ in alle geldende bestemmingsplannen in Dordrecht d.m.v. een ‘parapluherziening’. Dit hangt samen met de gewenste regulering van kamerverhuur en de daarvoor benodigde wijziging van de Huisvestingsverordening. Inmiddels is de inspraak- en overlegprocedure afgerond. Zoals blijkt uit bijgaande raadsinformatiebrief zijn er twee inspraakreacties binnengekomen, waarvan er één is ondertekend door 42 personen. De inspraakreacties zijn als bijlage bij de raadsinformatiebrief gevoegd (bijlage 3), evenals de reactie van het college daarop (bijlage 1) en een notitie van het college naar aanleiding van de overlegreacties (bijlage 2). De volgende stap in de procedure is nu de zienswijzenfase. Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid van een ‘parapluherziening’ moet deze voor 1 januari 2010 zijn gestart. Na ontvangst van de zienswijzen en de verwerking daarvan wordt het ontwerpbestemmingsplan de raad ter vaststelling aangeboden.
Gepubliceerd 02-12-2009