Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 264577

Gemeente Dordrecht

Dossier - 264577

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 264577
Onderwerp Rekenkamerrapport "Sturen met de Buren"
Aanspreekpunt M. van Hall
Ingekomen/gepubliceerd 06-11-2009 10:19:14
Onderwerp Rekenkamerrapport "Sturen met de Buren"
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 72 - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder D.V.J. Massie
Aanspreekpunt M. van Hall
Aanspreekpunt telefoon 078639 82 86
Aanspreekpunt e-mail M.van.Hall@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar D.V.J. Massie
Datum verzending 23-09-2010
Agendacommissie 28-09-2010
Raad 26-10-2010
In Open Voorraad Nee
Toelichting Het Rekenkamerrapport is via de lijst ingekomen stukken d.d. 24 november 2009 aangeboden aan de raad. De raad heeft besloten het rapport ter advisering door te geleiden naar de Auditcommissie, hierbij is er vanuit gegaan dat 15 december geagendeerd zal worden. De Rekenkamer(commissie)s van Sliedrecht, Alblasserdam, Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de regionale samenwerking in de Drechtsteden. Het onderzoek is toegespitst op sturen en resultaten in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). Hierbij waren de centrale vragen: Wat zijn voor de deelnemende gemeenten de resultaten van de samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden in relatie tot de vooraf gestelde doelen? en In welke mate kunnen de verschillende gemeenteraden sturing geven aan de beleidsvormlngen -uitvoering in Drechtstedenverband? De eindconclusie is dat besturingsmodel functioneert goed ondanks de complexiteit,maar dat binnen de kaders van het huidige model kan op verschiliende punten verdere aanscherping plaatsvinden. Deze punten hebben ten betrekking op het functioneren van de Drechtraad en verbeteringsmogelijkheden in de uitwerking, monitoring en verantwoording van de (niet-financiele) prestaties van de onderzochte GRD-diensten. Gezamenlijke Rekenkamers doen de volgende aanbevelingen: 1. Voer een strategische discussie, eerst binnen de eigen gemeenteraad en daarna met alle gemeenteraden, over de wijze van betrokkenheid van gemeenteraden bij de besluitvorming rond GRD-diensten. Daarbij kan aandacht worden besteed aan elementen die nu spanning veroorzaken: regionale fractievorming, intensiteit van betrokkenheid van niet- Drechtraadsleden, de bruikbaarheid van de huidige instrumenten voor betrokkenheid en de opzet van de Drechtraadvergaderingen. 2. Identificeer, gezien de wens van de raad om inzicht te verkrijgen in de resultaten van het SCD, naast de financiele doelstellingen de inhoudelijke doelstellingen en daarbij behorende resultaatindicatoren voor het SCD. Waarbij het van belang is dat u daarbij een beperkt aantal voor u kritische doelen en succesfactoren identificeert. 3. Overweeg als gemeenteraad ter afronding van het transitieproces per GRD-dienst - eenmalig - om directe terugkoppeling te vragen over de mate waarin de destijds gestelde doelen zijn bereikt.
Gepubliceerd 06-11-2009