Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2644555

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2644555

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2644555
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Gezondheidspark West / Middenzone
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 30-11-2020 15:02:59
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Gezondheidspark West / Middenzone
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Dirk van de Rijdt
Datum B&W Besluit 24-11-2020
Termijn agenda cie GP 3/12
Raad 15/12
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het bestemmingsplan Gezondheidspark West / Middenzone voorziet in de ontwikkeling van de Middenzone van het Gezondheidspark met woningbouw en andere voorzieningen die passen bij de sportboulevard en het ziekenhuis. In vervolg op eerdere plannen voor de Middenzone is een nieuw stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan opgesteld om vervolgens in dialoog met de markt te komen tot een hoogwaardige invulling (Raadsvoorstel - 2422550 - Vaststellen van de grondexploitatie, beeldkwaliteitsplan en programma van eisen en wensen, 25 juni 2019). In de zomer van 2019 is hiervoor de marktselectieprocedure gestart. In april 2020 heeft dat geleid tot de selectie van Ballast Nedam Development en hun (voorlopig) bouwplan voor 720 woningen, 3.000 m2 voorzieningen en circa 2.000 parkeerplaatsen. Dit bouwplan is als bijlage 5 opgenomen bij het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan heeft tot doel de uitvoering van dit bouwplan planologisch mogelijk te maken binnen de randvoorwaarden zoals gesteld in het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan. De uitvoering van het bestemmingsplan draagt bij aan de opgave van de bouwende stad en de door u vastgestelde woningbouwprogrammering. Op grond van de Crisis- en herstelwet is het plangebied als onderdeel van de spoorzone door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen als gebied waar nu al vooruit gelopen mag worden op de Omgevingswet. Dat biedt de mogelijkheid om in dit bestemmingsplan een bredere reikwijdte toe te passen. Het ontwerpbestemmingsplan maakt daar gebruik van door voorzieningen onder voorwaarden toe te staan. In een normaal bestemmingsplan mag dat niet. Dat biedt ons de gelegenheid om de komst van voorzieningen zoals detailhandel, kantoren en dienstverlening af te stemmen op het concept van de Middenzone met de thema's gezondheid en sport. In artikel 18.2 van het ontwerpbestemmingsplan is dit nader uitgewerkt.

Gepubliceerd 30-11-2020