Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2640138

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2640138

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2640138
Onderwerp Vaststellen Grondstoffenbeleid gemeente Dordrecht 2021-2030
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 13-11-2020 11:14:06
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2020 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fracties D66, PvdA, BvD, VVD, SP, PVV en VSP leggen stemverklaringen af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 24 november 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Er wordt ingesproken door mevrouw Van Hees.

De commissie kan zich in grote lijnen vinden in het Grondstoffenplan 2021-2030.
Er worden nog vragen gesteld over waarom het college kiest om af te zien van een participatieprocedure, waarom het alternatief van ondergrondse containers met diverse kleppen niet is meegenomen in de uitwerking, of er een totaalbeeld is van wat alle flankerende maatregelen ons gaan kosten, of het mogelijk is de periode van wekelijkse leging van de GFT-container uit te breiden, wat de stand van zaken is bij het terugdringen van verpakkingsmateriaal, of verzamelcontainers voor luiers en incontinentiemateriaal in de wijk aanwezig zijn als de ophaalfrequentie van het restafval naar eens per 4 weken gaat, of tijd en zorgvuldigheid in de voorlichting belangrijker zijn dan snelheid, of het tijdpad van het plan niet sneller is uit te voeren, of Dordrecht meedoet aan de Statiegeld Alliantie, of diftar wat het college betreft een optie of een feit is, of er richting 2030 ijkpunten onderweg zijn aan te geven om te kunnen beoordelen of we op de goede weg zijn, of het college bereid is met HVC in gesprek te gaan over het dichter bij huis nascheiden van afval omdat ongescheiden afval nu nog naar Alkmaar wordt gereden, welke prikkel wel werkt voor huishoudens met kwijtschelding, of de ambitie van een daling naar 30 kilo in 2030 realistisch is, of de gemeente wasbare luiers wil stimuleren, of zij bij voorlichting in wil zetten op tegengaan van voedselverspilling, of invoering van diftar betekent dat kwijtschelding de facto wordt afgeschaft en of er jaarlijks een evaluatiemoment kan plaatsvinden.

Wethouder Van der Linden antwoordt dat inzetten op ondergronds kan, maar dat dat structureel een paar ton per jaar meer kost. Daarom is dit niet verwekt in het voorstel. De gemeente doet mee aan de Statiegeld Alliantie. Het terugdringen van verpakkingsmateriaal is vooral een landelijk debat, maar de wethouder informeert de commissie later over alle initiatieven die nu lopen op het punt van het terugdringen van verpakkingsmateriaal. Ook voedselverspilling is een landelijk thema. Na fase 1 (2023) komt er een evaluatie. Sneller diftar invoeren kan niet omdat je je ophaalpunten er op in moet richten. Sneller moet je ook niet willen, want de gedragsverandering bij afval scheiden moet je ook de tijd geven. We besluiten nu wel het pad van diftar op te gaan. De manier waarop besluiten we in 2023. Ervaringen in vergelijkbare steden met een diftar-systeem leert dat afvaldumpingen in het begin toeneemt, maar dat het na pakweg een jaar weer op het oude niveau is. IJkpunten richting 2030 staan benoemd in de stukken. Het gesprek over kwijtschelding wordt later dit jaar gevoerd bij de bespreking van de inrichting van het lokale belastingbeleid. Het milieu kan ook voor huishoudens met kwijtschelding een prikkel zijn. Het college stelt voor geen kwijtschelding toe te passen op de invoering van het tarief voor grofvuil. De aanpassing van de ophaalfrequentie van restafval kun je pas doorvoeren als verzamelvoorzieningen voor luiers en incontinentiemateriaal zijn geregeld. Het merendeel van de maatregelen kan in het 1e kwartaal van 2021 worden ingevoerd. Voortdurend wordt door HVC in beeld gebracht wat het scheidingspercentage is, de wethouder zegt toe de raad jaarlijks hierover te informeren. De wethouder komt terug op hoe ver van tevoren we moeten weten of wekelijkse inzameling GFT kan worden uitgebreid. De wethouder zegt toe een gesprek met HVC en andere betrokkenen te stimuleren over het transport van ongescheiden afval naar Alkmaar.

De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen. SP en PvdA overwegen nog amendementen, in dat geval wordt het alsnog een bespreekstuk waarbij de bespreking zich beperkt tot de amendementen.