Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2636795

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2636795

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2636795
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Amstelwijck 2020
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 05-11-2020 12:53:17
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Amstelwijck 2020
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Dirk van de Rijdt
Datum B&W Besluit 03-11-2020
Adviescommissie 18/11 cie GP
Raad 15/12
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het bestemmingsplan Amstelwijck 2020 voorziet in de ontwikkeling van een nieuw woongebied volgens de ambities van ontwikkelperspectief Amstelwijck (dossier 2291695 18 december 2018). De uitvoering van het bestemmingsplan draagt bij aan de opgave van de bouwende stad en de door u vastgestelde woningbouwprogrammering. Daarnaast draagt de uitvoering van het bestemmingsplan bij aan het halen van de ambities uit de gemeentelijke Structuurvisie Dordrecht 2040, met name op de onderdelen ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit, klimaat, gezondheid en energie. Dit is vertaald naar de doelen van het bestemmingsplan zoals vastgelegd in artikel 3. Bij de uitvoering van het bestemmingsplan zijn wij gehouden die doelen te halen. Op grond van de Crisis- en herstelwet is het plangebied als onderdeel van de spoorzone door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen als gebied waar nu al vooruit gelopen mag worden op de Omgevingswet. Dat biedt de mogelijkheid om in dit bestemmingsplan een bredere reikwijdte toe te passen en ook onderwerpen als gezondheid, duurzaamheid en milieu te regelen. Een dergelijk bestemmingsplan met verbrede reikwijdte biedt daarnaast de mogelijkheid om nu al het bestemmingsplan vast te stellen, terwijl nog niet helemaal duidelijk is hoe het woongebied er uitkomt te zien. Dit plan maakt daar gebruik van door onderwerpen als duurzaamheid, klimaat, ruimtelijke kwaliteit en mobiliteit veel meer in hoofdlijnen vast te leggen en de uitwerking te laten plaatsvinden op het moment dat de ontwikkelingen concreet zijn, dus in de fase van vergunningverlening. Op deze manier kan de raad nu de kaders vastleggen die ruimte geven voor de markt om met plannen te komen die bijdragen aan de doelen van het gebied. Aan deze kaders moet bij vergunningverlening getoetst worden door het college.

Gepubliceerd 05-11-2020