Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsinformatiebrief - 2636371 - Raadsinformatiebrief Lokale tussenevaluatie toepassing Wet bijzondere maatregelen grootste

Gemeente Dordrecht

Raadsinformatiebrief - 2636371 - Raadsinformatiebrief Lokale tussenevaluatie toepassing Wet bijzondere maatregelen grootste

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2636371
Onderwerp Raadsinformatiebrief Lokale tussenevaluatie toepassing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) Dordrecht ten behoeve van de Rijksevaluatie Wbmgp
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2020 15:39:34
Onderwerp Raadsinformatiebrief Lokale tussenevaluatie toepassing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) Dordrecht ten behoeve van de Rijksevaluatie Wbmgp
Programma Leefbaar en Veilig Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Portefeuille houder Stam, Marco (BCM)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar SV Voncken / I van der Vaart
Datum B&W Besluit 27-10-2020
Agendacommissie 17-11-2020
Raad 15-12-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) geeft de mogelijkheid selectieve woningtoewijzing toe te passen in aangewezen wijken, straten of complexen waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staat. In Dordrecht wordt sinds september 2018 artikel 10 van de Wbmgp toegepast in vier kwetsbare gebieden (Vogelbuurt, Lijnbaan, Aardappelmarkt en Eisingahof). U heeft middels een aanpassing in de huisvestingsverordening bepaalt dat een huisvestingsvergunning in deze gebieden niet wordt verleend indien op basis van een politiescreening blijkt dat er een gegrond vermoeden is dat het huisvesten van de personen van 16 jaar en ouder die zich in een woonruimte in dat gebied willen huisvesten, zal leiden tot een toename van overlast of criminaliteit in dat gebied. De inzet van artikel 10 Wbmgp heeft tot doel toename van overlast en criminaliteit in deze kwetsbare gebieden te voorkomen. Eenmaal in de vijf jaar wordt de toepassing van de wet van rijkswege geĆ«valueerd, zoals vastgelegd in de Wbmgp. Over de uitkomsten wordt vervolgens het parlement geĆÆnformeerd. De laatste evaluatie was in 2015. De Rijksevaluatie, die nu voorzien is om eind 2020 naar de Kamer te zenden, zal met name gebaseerd zijn op de lokale evaluaties over de toepassing van de wet in de praktijk. Ten behoeve van de Rijksevaluatie is een tussentijdse lokale evaluatie opgesteld. Deze tussenevaluatie is op 17 september 2020 besproken in de lokale Stuurgroep Leefbaarheid & Veiligheid en leggen wij hierbij aan u voor.

Gepubliceerd 12-11-2020