Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2634754

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2634754

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2634754
Onderwerp Instemmen met het plan van aanpak 'Overgang Jeugdwet-Wmo'
Aanspreekpunt BMM de Jong
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2020 15:34:31
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2020 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fracties GroenLinks en BvD leggen een stemverklaring af.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 24 november 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie bespreekt dit agendapunt gezamenlijk met de RIB voortgang lokaal plan Jeugd 2019-2020 (2559725). De commissie spreekt over woonruimte tekorten, de verlengde Jeugdzorg, regie van ouders/verzorgers, cliëntondersteuning en de verkokering tussen Jeugdwet en Wmo. In het kader van de huidige coronacrisis, is de vraag of de huidige plannen nog reëel zijn.
Wethouder van der Linden licht toe dat het effect van corona zeker groot is op jongeren, maar de basisstructuur van de jeugdzorg is goed om de problematiek op te vangen. Er zijn wel extra risico's op het gebied van jongerenwerkloosheid, huisvesting etc. Na de jaarwisseling komt er een RIB naar de raad omtrent alle maatregelen die zijn gefinancierd uit het innovatiefonds, waaronder de pontonnier.
Voor het verkrijgen van inzicht bieden de maandrapportages van de SOJ veel mogelijkheden. Het college levert deze maandrapportages aan bij de griffie en die zorgt dat deze met de commissieleden worden gedeeld. 


De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad. 

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 17 november 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit raadsvoorstel te agenderen voor commissiebespreking, samen met de RIB Voortgang lokaal plan Jeugd 2019-2020 (2559725) die geagendeerd staat voor 24 november, De volgende politieke vragen worden daarbij gesteld: Past dit plan voldoende bij de Dordtse situatie m.b.t. het jeugddomein? Zijn de maatregelen voor de overgang naar 18+ passend en voldoende? Zijn de gekozen knelpunten de juiste om de verkokering tussen Jeugdwet en Wmo te verminderen? Zijn de voorgestelde oplossingsrichtingen de meest efficiënte?