Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2626685

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2626685

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2626685
Onderwerp Vaststellen begroting 2021
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 08-10-2020 14:29:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 november 2020 14:00
Motie titel M29 Motie Gewoon maatwerk in parkeervergunningen
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
I Koene (Gewoon Dordt) - Initiatief
Status Verworpen, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - Te onderzoeken of een avondvergunning (18-22 uur) in sommige zones een oplossing kan bieden ; - Te onderzoeken of een 'gastvergunning' in de bestaande zones ingevoerd kan worden, bijvoorbeeld tussen 9-18 uur; - De uitkomsten uiterlijk eind eerste kwartaal van 2021 te delen met de raad.
M29 Motie Gewoon maatwerk in parkeervergunningen.pdf
Stemming Motie M29 Gewoon maatwerk in parkeervergunningen.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M28 Motie Gewoon een 'burgerbegroting'
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
I Koene (Gewoon Dordt) - Initiatief
Status Verworpen, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - Te onderzoeken of en hoe de gemeente Dordrecht vorm kan geven aan zoiets als een'burgerbegroting' en daartoe te kijken naar de gemeenten die hier al ervaring mee hebben ; - Bij de kadernota 2022 met een voorstel te komen voor ene concreet experiment met een 'burgerbegroting' voor een gedeelte van de lokale begroting (bijvoorbeeld waar de directe leefomgeving van inwoners aan de orde is).
M28 Motie Gewoon een burgerbegroting.pdf
Stemming Motie M28 Gewoon -burgerbegroting-.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M27A Motie RTV Dordrecht
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - Het communicatieplan van de Raad, in afstemming met RTV Dordrecht, uit te breiden met radio en televisie; - Na overleg met RTV Dordrecht met een voorstel te komen wat de kosten bedragen van deze uitbreiding; - Dit bedrag toe te voegen aan de subsidie van RTV Dordrecht onder de strikte voorwaarde dat het alleen en uitsluitend besteed kan en mag worden voor lokale politieke verslaglegging; - De dekking voor dit bedrag gevonden dient te worden binnen Griffiebudget van de gemeente Dordrecht.
M27A Motie RTV Dordrecht.pdf
Stemming Motie M27A RTV Dordrecht.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M26 Motie ESCO
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college; te onderzoeken of een ESCo mogelijkheden biedt bij het uitvoeren van energiemaatregelen ten behoeve van bewoners in onze stad.
M26 Motie ESCO.pdf
Stemming Motie M26 ESCO.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M23 Motie maak gebruik van Haags geld voor kerkenvisie
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college om: - het draagvlak na te gaan om te komen tot een kerkenvisie; - voor de uiterste aanvraagdatum een decentralisatie-uitkering aan te vragen bij het ministerie van OCW en samen met kerkeigenaren, burger- en erfgoedorganisaties een duurzame toekomstvisie te ontwikkelen voor kerken en religieus erfgoed binnen de gemeente; - hierover de raad tijdig te informeren.
M23 Motie Maak gebruik van Haags geld voor kerkenvisie.pdf
Stemming Motie M23 Maak gebruik van Haags geld voor kerkenvisie.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M22 Motie SMART begroten
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college om: - in samenwerking met de Auditcommissie tot een verbetering van de begroting te komen op in ieder geval het punt van de meetbaarheid van de doelstellingen en meer inzicht in budgetten; - dit voor de kadernota van 2021 te realiseren.
M22 Motie SMART begroten.pdf
Stemming Motie M22 SMART begroten.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M21 Motie Parken geen bouwlocatie
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college om: - Een parkenvisie op te stellen en daarin te verankeren dat parken geen woningbouwlocatie zijn; - De raad hiervoor uiterlijk voor het 2e kwartaal 2021 een startnotitie te zenden; - De kernelementen van deze visie wanneer beschikbaar te integreren met de omgevingsvisie.
M21 Motie Parken geen bouwlocatie.pdf
Stemming Motie M21 Parken geen bouwlocatie.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M20A Motie Thuis in een Zorgbuurthuis-verzorgingshuis 2.0
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 10-11-2020
Motietekst:
Draagt het college op: - Het idee voor Zorgbuurthuizen nader uit te werken, als onderdeel van de toegezegde bredere verkenning naar woonzorgvormen en daarbij ook aan te geven op welke termijn een start mogelijk zou zijn; - Voor 1 april 2021 deze uitwerking te delen met de gemeenteraad.
M20A Motie Thuis in een zorgbuurthuis- verzorgingshuis 2.0.pdf
Stemming Motie M20A Thuis in een Zorgbuurthuis-verzorgingshuis 2punt0.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M19 Motie Wegnemen belemmeringen doorstroming corporatie-woningen
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college om afspraken te maken met de corporaties teneinde: - een behoorlijk deel van het huurwoningaanbod aan te blijven bieden in het betaalbare segment, en derhalve daar niet de maximaal wettelijke, of anderszins heel hoge huren voor te vragen; - De huur van een vrijkomende woning maximaal te verhogen tot het gemiddelde van vergelijkbare al verhuurde woningen, of met maximaal 10%, als deze woningen een zeer lage huur hebben volgens het puntenstelsel; - Ervoor te zorgen dat ouderen die naar een kleinere woning verhuizen niet meer huur gaan betalen, ook niet als ze daarbij van corporatie wisselen.
M19 Motie Wegnemen belemmeringen doorstroming corporatie-woningen.pdf
Stemming Motie M19 Wegnemen belemmeringen doorstroming corporatie-woningen.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M18 Motie Kleiner maar fijner
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoek het college: - Een uitvoeringsplan op te stellen met concrete, realistische kaders en uitvoeringsscenario's. met bij elk de benodigde middelen en consequenties, om een compacter kernwinkelgebied in de binnenstad te realiseren; - Dit plan vóór de Kadernota 2022 aan de gemeenteraad aan te bieden.
M18 Motie Kleiner maar fijner.pdf
Stemming Motie M18 Kleiner maar fijner.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M17 Motie Sneller meer woningen
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - Te onderzoeken op welke locatie een snelle bouwontwikkeling á la Leerpark 2F gedaan worden; - Daarmee minimaal het resterende gat van 185 sociale huurwoningen te dichten, aangevuld met woningen met een hoge huurprijs; - Daarover vóór de Kadernota 2022 aan de Raad te rapporteren en zo mogelijk voorstellen te doen.
M17 Motie Sneller meer huurwoningen.pdf
Stemming Motie M17 Sneller meer huurwoningen.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M16 Motie Kleinschalige woonvormen voor senioren
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - In samenhang tussen de programma's 'Sociaal en Zorgzaam Dordrecht' en 'Bouwend en bereikbaar Dordrecht' beleid te concretiseren betreffende ontwikkeling van woonvormen specifiek voor senioren; - Daarbinnen de ontwikkeling van de door senioren gewenste kleinschalige woonvormen, zoals hofjes, een plaats te geven; - voor de ontwikkelambities streefcijfers op te stellen en via de bestaande bouwmonitoring te volgen; - Daarover voor de kadernota 2022 aan de Raad voorstellen te doen.
M16 Motie Kleinschalige woonvormen voor senioren.pdf
Stemming Motie M16 Kleinschalige woonvormen voor senioren.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M15 Motie Cameratoezicht op aanvraag bij ernstig overlast
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
DTJ van Leeuwen (PVV) - Initiatief
Status Verworpen, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: Een pilot van een jaar op te zetten, waarbij de mogelijkheid voor bewoners wordt gecreëerd om rechtstreeks bij de gemeente cameratoezicht aan te vragen, als zij ernstige overlast in hun wijk ervaren.
M15 Motie Cameratoezicht op aanvraag bij ernstig overlast.pdf
Stemming Motie M15 Cameratoezicht op aanvraag bij ernstig overlast.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M14 Motie Gemeentelijke campagne Koop Lokaal
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - Overal waar kan de boodschap 'Koop lokaal"uit te dragen, zowel offline als online middels vlaggen, posters en banners; - Zelf een actieve bijdrage te leveren aan een campagne "Koop lokaal" en daarmee een voorbeeldfunctie te vervullen; - Samen met de raad ambassadeur te zijn van deze boodschap.
M14 Motie Gemeentelijk campagne Koop lokaal.pdf
Stemming Motie M14 Gemeentelijke campagne Koop lokaal.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M13A MotieLast onder dwangsom voor bezit illegaal vuurwerk
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
DTJ van Leeuwen (PVV) - Initiatief
Status Verworpen, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - in overleg te treden met de burgemeester van Alblasserdam om de mogelijkheid te onderzoeken om ook in Dordrecht een last onder dwangsom op te leggen voor mensen die in het bezit zijn van illegaal vuurwerk. Een evaluatie van hoe dit instrument heeft gewerkt in 2020 is dan een onderdeel van dit onderzoek; - de raad hierover begin 2021 te berichten.
M13A Motie Last onder dwangsom voor bezit illegaal vuurwerk.pdf
Stemming Motie M13A Last onder dwangsom voor bezit illegaal vuurwerk.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M12A Motie Veilig naar de overkant
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - Onderzoek te doen naar de haalbaarheid en financiële consequenties als Dordtse verkeerslichten worden voorzien van de optie voor extra oversteektijd.
M12A Motie Veilig naar de overkant.pdf
Stemming Motie M12A Haalbaarheid en financiele consequenties langere oversteektijden.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M09 Motie Oproep aan wooncorporaties terughoudend te zijn met huurverhogingen in 2021
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
DTJ van Leeuwen (PVV) - Initiatief
Status Verworpen, 10-11-2020
Motietekst:
verzoekt het college Dordtse wooncorporaties op te roepen zeer terughoudend te zijn met huurverhogingen in 2021.
M9 Motie Oproep aan wooncorporaties terughoudend te zijn met huurverhogingen in 2021.pdf
Stemming Motie M9 Oproep aan wooncorporaties terughoudend te zijn met huurverhogingen 2021.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M08 Motie Niet lijdzaam toezien: Bouwen aan sterke toekomst voor Dordtse horeca en retail
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - Met relevante partijen een visie te ontwikkelen gericht op behoud van retail en horeca ten behoeve van de werkgelegenheid, aantrekkelijkheid, levendigheid en kracht van onze stad. Deze visie voor de Kadernota 2022 aan de gemeenteraad aan te bieden.
M8 Motie Niet lijdzaam toezien - bouwen aan sterke toekomst voor Dordtse horeca en retail.pdf
Stemming Motie M8 Niet lijdzaam toezien-Bouwen aan sterke toekomst voor Dordtse horeca en retail.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M07A
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - Met als doel de horeca een extra steuntje in de rug te geven, een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van subsidie, co-financiering of lening op basis van lage rente die horecaondernemers aan kunnen wenden om hun terras winterproof te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan spaarzame terrasheaters, windschermen en verwarmingskussens. De raad binnen een maand te rapporteren over de mogelijkheden en behoeften en keuzes voor te leggen.
M7A Motie Beetje warmte voor onze horeca ondernemers - spaarzame terrasheaters!.pdf
Stemming Motie M7A Beetje warmte voor onze horeca-ondernemers spaarzame terrasheaters.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M06 Motie Gezond, groen en duurzaam groeien
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
K Kruger (GroenLinks) - Initiatief
Status Verworpen, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - bij alle projecten, raadsvoorstellen die duurzaamheidsimpact kunnen hebben de duurzaamheidsambities integraal als doel en randvoorwaarde mee te nemen en aan te geven hoe dat gebeurt; - bij alle voorstellen m.b.t. de inzet van de ENECO-gelden (business cases) de duurzaamheidsambities integraal als doel en randvoorwaarde mee te nemen en aan te geven hoe dat gebeurt ; - de Raad jaarlijks een overzicht te geven van de maatregelen die m.b.t. duurzaamheid zijn genomen en de effecten daarvan in relatie tot de duurzaamheidsambities.
M6 Motie Gezond, groen en duurzaam groeien.pdf
Stemming Motie M6 Gezond groen en duurzaam groeien.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M04 Motie Van een kale wand naar een groene wand
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - Te onderzoeken hoe in Dordrecht groene wanden kunnen worden gerealiseerd; - In kaart te brengen welke gemeentelijke gebouwen met groene wanden kunnen worden bekleed; - In ieder geval de beloofde groene wand achter de gebroeders de Witt te realiseren voor 20 augustus 2021 - De resultaten begin Q1 aan te bieden aan de raad.
M4 Motie Van een kale wand naar een groene wand.pdf
Stemming Motie M4 Van een kale wand naar een groene wand.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M03A Motie: 30 in z'n drie
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - Zoveel als mogelijk de maximumsnelheid tot 30 km/u te verlagen behalve op plaatsen waar aan een snelheid van 50 km/u t.o.v. 30 km/u geen extra risico's verbonden zijn; - Te onderzoeken waar zonder extra risico de 50 km/u nog mogelijk is; - Deze gegevens te verwerken in een routekaart waarmee de komende jaren, startend in 2021 en aansluitend bij geplande werkzaamheden, zo veel mogelijk wegen qua inrichting worden aangepast aan de nieuwe norm; - In beeld te brengen welke financiële middelen nodig zijn voor deze aanpassingen aan de nieuwe norm, zodat de Gemeenteraad een afweging kan maken welke fysieke maatregelen wel en niet kunnen realiseren.
Stemming Motie M3A 30 in zijn drie.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M02 Motie Help de leerling aan een stageplek
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
K Kruger (GroenLinks) - Initiatief
Status Aangenomen, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college/spreekt uit: - In overleg te treden met schoolbesturen en werkgevers in de sectoren waar tekorten knellen om aantal alternatieven voor stageplaatsen en leerwerkplekken te vergroten; - Vanuit de werkgeversrol als gemeente alternatieve stageplekken te creëren en hiermee een versnelling aan te brengen in het wegwerken van de tekorten zie zijn ontstaan op stageplaatsen. - Voor bouwprojecten (infrastructuur, vastgoed, mobiliteit, verduurzaming) die voor 2021-2022 staan gepland, afspraken te maken met ontwikkelaars over het creëren van stage- en leerwerkplekken.
M2 Motie Help de leerling aan een stageplaats.pdf
Stemming Motie M2 Help de leerling aan een stageplaats.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M12 Motie Veilig naar de overkant
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het College: Onderzoek te doen naar de haalbaarheid en financiële consequenties als Dordtse verkeerslichten worden voorzien van de optie voor extra oversteektijd.
M12 Motie Veilig naar de overkant.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M03 Motie 30 in z'n drie
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
K Kruger (GroenLinks) - Initiatief
Status Ingetrokken, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - De maximumsnelheid tot 30 km/u te verlagen behalve op plaatsen waar aan een snelheid van 50 km/u t.o.v. 30 km/u geen extra risico's verbonden zijn; - Te onderzoeken waar zonder extra risico de 50 km/u nog mogelijk is; = Deze gegevens te verwerken in een routekaart waarmee de komende jaren, startend in 2021 en aansluitend bij geplande werkzaamheden, zo veel mogelijk wegen qua inrichting worden aangepast aan de nieuwe norm; - In beeld te brengen welke financiële middelen nodig zijn voor deze aanpassingen aan de nieuwe norm zodat de Gemeenteraad een afweging kan maken welke fysieke aanpassingen wel en niet kunnen realiseren.
Stand van zaken:
Motie titel M27 Motie RTV Dordrecht
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - Een bedrag van 30.000 Euro toe te voegen aan de subsidie van RTV Dordrecht; - Dit bedrag toe te voegen onder de strikte voorwaarde dat het alleen en uitsluitend besteed kan en mag worden door lokale politiek verslaglegging; - De dekking voor dit bedrag gevonden dient te worden binnen de post communicatie van de gemeente Dordrecht.
M27 Motie RTV Dordrecht.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M25 Motie Kredietaanvragen
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: om kredietaanvragen tijdig o een duidelijke en begrijpelijke wijze voor te leggen aan de Gemeenteraad via Raadsvoorstellen.
M25 Motie Kredietaanvragen.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M24 Motie Winterterrassen
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - het Fonds Levendige Binnenstad op te richten dat gevuld wordt met de niet gebruikte budgetten van festiviteiten en middelen uit het Programma Levendige Binnenstad; - Om uit dit Fonds aan horeca-ondernemers, die dit zelf niet kunnen financieren, middelen te verrekken -= bijvoorbeeld via kortlopende leningen met een lage rente - voor de inrichting van hun winterterras; en hiermee tegelijkertijd de levendigheid in onze Dordtse binnenstad in de wintermaanden te vergroten.
M24 Motie Winterterrassen.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M20 Motie Thuis in een Zorgbuurthuis verzorgingshuis 2.0
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 10-11-2020
Motietekst:
Draagt het college op: - het idee voor zorgbuurthuizen nader uit te werken en daarbij ook aan te geven op welke termijn een start mogelijk zou zijn; - Hierbij de mogelijke extra gelden uit de genoemde programma's te betrekken en in ieder geval te bezien of er mogelijkheden zijn in Dordrecht; - voor 1 april 2021 deze uitwerking te delen met de gemeenteraad.
M20 Motie Thuis in een zorgbuurthuis- verzorgingshuis 2.0.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M07 Motie Beetje warmte voor onze horeca ondernemers; spaarzame terrasheaters!
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: Met als doel de horeca een extra steuntje in de rug te geven, een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om spaarzame terrasheaters voor de horeca financieel te faciliteren. de raad binnen een maand te rapporteren over de mogelijkheden en keuzes voor te leggen.
M7 Motie Beetje warmte voor onze horeca ondernemers - spaarzame terrasheaters!.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M05 Motie Waar blijven de bomen?
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
K Kruger (GroenLinks) - Initiatief
Status Ingetrokken, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - Het planten van de beloofde 800 bomen en de 80 jubileumbomen zo snel mogelijk voort te zetten; - te starten met de aanleg van het Kastanje-arboretum, zodra het eerst volgende plantseizoen is aangebroken; - te starten met de aanleg van het Krispijnbos, zodra het eerst volgende plantseizoen is aangebroken; - De twee andere locaties voor een Tiny Forest snel te vinden; - Voor het tweede kwartaal 2021 aan de Raad te rapporteren voer de tale stand van zaken en de verdere planning.
M5 Motie Waar blijven de bomen.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M01 Motie www.bouwenaandordrecht.nl
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college / spreekt uit dat: - Te zorgdragen dat de gemeente Dordrecht over een website beschikt bedoelt voor alle stadmakers/bewoner/partijen waar inzicht wordt gegeven in de bouwkaart van alle woningprojecten (in studie, in voorbereiding, in uitvoering); - Te zorgdragen dat deze bouwkaart/website maandelijks wordt geupdate en de meest actuele informatie geeft; - deze website in het eerste halfjaar van 2021 is gerealiseerd.
M1 Motie www.bouwenaandordrecht.nl.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M13 Motie Last onder dwangsom voor bezit illegaal vuurwerk
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
DTJ van Leeuwen (PVV) - Initiatief
Status Ingetrokken, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: Mensen die dit jaar worden betrapt met illegaal vuurwerk gelijk een last onder dwangsom op te leggen van 1.000 euro.
M13 Motie Last onder dwangsom voor bezit illegaal vuurwerk.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M11 Motie Inkorten proces van vergunningverlening inzake woningbouw
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - Zo snel mogelijk met relevante partners te onderzoeken waar mogelijkheden liggen om het gehele proces van planidee tot realisatie in te korten; - De raad hierover uiterlijk in maart 2021 te informeren
M11 Motie Inkorten proces van vergunningverlening inzake woningbouw.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M10 Motie Tijdelijk gratis telefoonabonnement voor Dordtenaren met financiële problemen
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
DTJ van Leeuwen (PVV) - Initiatief
Status Ingetrokken, 10-11-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: onderzoek te doen naar de haalbaarheid en noodzaak inzake het geven van een tijdelijk gratis telefoonabonnement ter waarde van 10 euro aan Dordtenaren die door financiële problemen niet meer kunnen bellen met hulpinstanties en zorgverleners.
M10 Motie Tijdelijk gratis telefoonabonnement voor Dordtenaren met financiele problemen.pdf
Stand van zaken: