Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2626685

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2626685

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2626685
Onderwerp Vaststellen begroting 2021
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 08-10-2020 14:29:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 november 2020 14:00
Status Ingetrokken
Titel A5 Amendement Circulaire bedrijvigheid
Indiener(s) Indieners:
K Kruger (GroenLinks) - Initiatief
Amendementtekst:
Besluit het volgende te wijzigen: Bij doelstelling 2 van het programma Lerend en Ondernemend Dordrecht (p. 65) wordt het volgende toegevoegd: 'Bij het aantrekken van ondersteunen van bedrijven is de mate van circulariteit van de productie en producten een belangrijk uitgangspunt. Om bij te dragen aan de beoogde transitie naar een volledig circulaire economie in 2050 wordt mogelijk bevorderd dat bestaande bedrijven die transitie zoveel mogelijk mee maken en dat nieuwe bedrijven zo veel mogelijk circulair werken en herbruikbare en reparabele producten maken.
A5 Amendement Circulaire bedrijvigheid.pdf
Status Verworpen
Titel A6 Amendement Circulair inkopen
Indiener(s) Indieners:
K Kruger (GroenLinks) - Initiatief
Amendementtekst:
Besluit het volgende te wijzigen: Bij doelstelling 2 van het programma Duurzaam en Innovatief Dordrecht (p. 84) wordt de toelichting bij We maken van circulair inkopen het 'nieuwe normaal' als volgt aangepast: 'In 2021 geven we uitvoering aan het nieuwe inkoopbeleid en de ondertekening van het Maatschappelijk Verantwoord inkopen (MVI)-manifest waarin circulariteit een belangrijke rol speelt. In 2020 hebben we bij onder andere Middenzone Gezondheispark en Parkzicht circulaire criteria aangescherpt. In alle inkooptrajecten wordt circulair ingekocht tenzij dat om technische of financiƫle redenen niet mogelijk is. Ook bij bouwprogramma's is circulair en modulair bouwen de norm.
A6 Amendement Circulair inkopen.pdf
stemming Amendement A6 Circulair inkopen.pdf
Status Ingetrokken
Titel A7 Amendement WK Shorttrack
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit het volgende te wijzigen: In de lijst van mutaties van de begroting 100.000 Euro te schrappen en deze terug te brengen naar de Algemene Reserve.
A7 Amendement WK shorttrack.pdf
Status Verworpen
Titel A4 Amendement Natuurinclusief bouwen is meer dan een nestkastje ophangen
Indiener(s) Indieners:
K Kruger (GroenLinks) - Initiatief
Amendementtekst:
Besluit het volgende te wijzigen: Bij Doelstelling 6 van het programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht (p. 46) wordt de toelichting bij 'We werken aan een uitvoeringsplan natuurinclusief bouwen' als volgt aangepast: Doorhalen: 'Bebouwing levert een potentieel belangrijke bijdrage aan onze biodiversiteit zoals met nieuwe insectenhotels en vogelnestkasten'. Vervangen voor: Natuurinclusief bouwen bij nieuwe ontwikkelingen is belangrijk. We leggen in ons uitvoeringsplan vast hoe we natuurinclusief bouwen standaard maken in nieuwe projecten (zoals proces, borging, et cetera) en hoe we daarmee in locatiekeuze voor en vormgeving van nieuwbouw zo optimaal mogelijk rekening houden met , aansluiten bij en gebruikmaken van de bestaande natuurlijke omgeving en deze versterken. daarnaast stimuleren we samen met Duurzaamheidscentrum Weizigt bewoners om natuurinclusieve maatregelen te treffen bij bestaande en nieuwbouw (zoals met nieuwe insectenhotels en vogelnestkasten).
A4 Amendement Natuurinclusief bouwen is meer dan een nestkastje ophangen.pdf
stemming Amendement A4 Natuurinclusief bouwen is meer dan een nestkastje ophangen.pdf
Status Verworpen
Titel A1 Amendement Eerst cultuur dan herdenken
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
De beleidswens 'We bereiden de herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering voor - BELEIDSWENS UIT BEGROTING 2021' onder Doelstelling 1 'Het vergroten en verbeteren van de (culturele) aantrekkelijkheid van de stad', Op pagina 74 te schrappen uit de begroting 2021 en de middelen van 100.000 euro uit het S reserve Hofkwartier in te zetten ten behoeve van de uitvoering van de cultuurnota; 'We voeren het nieuwe cultuurbeleid uit - BELEIDSWENS UIT BEGROTING 2021'. Onder doelstelling 1 op pagina 74.
A1 Amendement Eerst cultuur dan herdenken.pdf
Stemming Amendement A1 Eerst cultuur dan herdenken.pdf
Status Verworpen
Titel A2 Amendement Biodiversiteit
Indiener(s) Indieners:
K Kruger (GroenLinks) - Initiatief
Amendementtekst:
Besluit het volgende te wijzigen: Bij doelstelling 6 van het programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht (p. 46) wordt de toelichting bij 'We werken aan een beleidsmatige aanpak van biodiversiteit' als volgt aangepast: Naast kansen voor het stimuleren van biodiversiteit, zien we dat er een grote druk ligt op onze biodiversiteit door onder meer ziekten, plagen en invasieve exoten, maar ook door ruimtelijke ingrepen, milieuverontreiniging, verkeer en recreatie. We werken in 2021 daarom aan een samenhangend beleidsmatig eaanpak biodiversiteit. In dit plan geven we aan hoe we de biodiversiteit bevorderen en hoe we de (mogelijke) negatieve gevolgen van de ruimtelijke ingrepen, milieuverontreiniging, verkeer en recreatie zo veel mogelijk tegengaan of compenseren.we maken intern afspraken over proces, organisatie en borging van onze beleidsmatige aanpak. Om te onderzoeken of we onze biodiversiteit behouden, stellen we een monitoringsplan op en meten we welke biodiversiteit we hebben.
A2 Amendement Biodiversiteit.pdf
stemming Amendement A2 Biodiversiteit.pdf
Status Verworpen
Titel A3 Amendement Gezond Groen Groeien
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit het volgende te wijzigen: De tekst van pagina 90 (wat willen we bereiken) in het programma 'Bouwend e Bereikbaar' 'Voor het verbeteren van de sociaal economische positie van Dordrecht kiezen we voor groei; meer werk, meer woningen en versterking van voorzieningen. De groei van kwalitatief goede woningen vinden we in de bestaande stad. deze stedelijke verdichting heeft ook effect op verkeer, vervoerssystemen en parkeren. bij het programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht realiseren we kwaliteit, met aandacht voor leefbaarheid, bereikbaarheid, de energietransitie, duurzaamheid en de openbare ruimte. ' Te wijzigen in: 'Voor het verbeteren van de sociaal economische positie van Dordrecht keizen we voor Gezond groen Groeien; meer wrek voor mensen uit de riog, woningen, het versterken van voorzieningen en het realiseren van hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit. de groei van kwalitatief goede woningen vinden we in de bestaande stad. deze stedelijke verdichting heeft ook effect op verkeer, vervoerssystemen en parkeren. Bij het programma Bouwend en bereikbaar Dordrecht realiseren we kwaliteit, met aandacht voor leefbaarheid, bereikbaarheid, de energietransitie, duurzaamheid, de openbare ruimte en gedifferentieerde wijken.
A3 Amendement Gezond Groen Groeien.pdf
stemming Amendement A3 Gezond Groen Groeien.pdf
Status Aangenomen
Titel A5A Amendement Circulaire bedrijvigheid
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit het volgende te wijzigen: Bij doelstelling 2 van het programma Lerend en Ondernemend Dordrecht (p.65) wordt het volgende toegevoegd: Bij het aantrekken van ondersteunen van bedrijven wordt de mate van circulariteit van de productie en producten altijd meegewogen Om bij te dragen aan de beoogde transitie naar een volledig circulaire economie in 2050 wordt waar ogelijk bevorderd dat bestaande bedrijven die transitie zo veel mogelijk mee maken en dat nieuwe bedrijven in de maakindustrie zo veel mogelijk circulair werken, en indien mogelijk herbruikbare en reparabele producten maken.
A5A Amendement Circulaire bedrijvigheid.pdf
stemming Amendement A5A Circulaire bedrijvigheid.pdf