Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2618321

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2618321

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2618321
Onderwerp Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet inzake Huis van Stad en Regio
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-09-2020 18:43:41
Onderwerp Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet inzake Huis van Stad en Regio
Programma Financiën (inclusief overhead)
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 7704976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar D. Londt tel.no. 4296
Datum B&W Besluit 15-09-2020
Adviescommissie 23-9
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In april van dit jaar bent u in raadsinformatiebrief (RIS 2560668) geïnformeerd over het prijswinnende plan van Schmidt Hammer Lassen, over de gelieerde parallelle processen ten aanzien van de grotere gebiedsontwikkeling Spuiboulevard, de toekomstvisie van Bibliotheek AanZet en over de vervolgstappen te nemen ter voorbereiding op de start van de volgende fase (namelijk het Voorlopig Ontwerp) in het proces Huis van Stad en Regio. In dit raadsvoorstel wordt uw raad gevraagd in te stemmen met het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet voor het doorlopen van de fases tot en met aanbesteding gereed plan. Een krediet dat geldt als onderdeel van de benodigde reeks kredieten voor de ontwikkeling van het Huis van Stad en Regio. Het voorbereidingskrediet zal na realisatie worden geactiveerd en past binnen het vastgestelde financieel kader van de Dordtse huisvestingslasten bij nieuwbouw, zoals benoemd in het raadsbesluit van 18 december 2018. Onderdeel van het voorbereidingskrediet is ook het ter hand nemen van de ontwerpfase van de parkeergarage ter vervanging van de Veemarktgarage en een fietsenstalling. De ontwikkeling van de parkeergarage en de financiering daarvan loopt via de businesscase Parkeervoorzieningen Spuiboulevard die dit najaar aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. In de businesscase Parkeren wordt er vanuit gegaan dat gebruikers en bezoekers van het Huis, indien zij gebruik van deze parkeergarage maken, dat doen tegen betaling van de geldende tarieven. Dat is overigens net als nu ook al het geval is en heeft derhalve geen kostenverhogend effect op de huisvestingslasten c.q. begroting van partijen. Samen met de toekomstige gebruikers van het Huis van Stad en Regio, te weten, Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD), Bibliotheek AanZet en Dordrecht Marketing en partners is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met daarin afspraken over vastgestelde (financiële) uitgangspunten, rollen en verantwoordelijkheden in de realisatie van het Huis en samenwerking in de volgende fase. In de komende twee jaar wordt het voorlopig ontwerp, het definitief en het technisch ontwerp afgerond op basis van de (financiële) kaders die u heeft meegegeven en wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Tweede helft 2021 en eerste kwartaal 2022 -voorafgaand aan de fase van het technisch ontwerp- zal een aannemer geselecteerd worden zodat deze kan deelnemen in deze fase opdat tijdig voldoende zekerheid bestaat dat het ontwerp ook binnen de kaders gerealiseerd kan worden.Hierna volgt het moment dat we u vragen om het uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen. Voor de planning verwijzen we u naar bijlage 2.

Gepubliceerd 17-09-2020