Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2595993

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2595993

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2595993
Onderwerp Herbestemming Maasstraat 11 (Biesboschhal) - toevoegen dispositielijst
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 20-07-2020 17:25:51
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 september 2020 14:00
Besluit:

Er zijn 3 amendementen ingediend. Amendement A7 is ingetrokken. Amendement A6 (voor: 33 stemmen, tegen: 4) en A7A (unaniem) zijn aangenomen. Het voorstel is geamendeerd en vervolgens aangenomen. 

Vergadering - Bestuur en Middelen - donderdag 17 september 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie luistert naar de inbreng van de insprekers op dit onderwerp. De commissie geeft aan dat het besluit dat de raad over de hal zal nemen mede af zal hangen van de inbreng van de initiatiefnemers. Enkele partijen geven daarbij aan dat zij meer informatie wensen alvorens te besluiten over een mogelijke verkoop van het gebouw. Wel geven de partijen alvast hun visie t.a.v. de aanvullende kaders mee (zie verslag).

De commissie besluit de herbestemming van de Biesboschhal te bespreken in de eerstvolgende raad, waarbij de bespreking zich zal richten op de ingediende moties en amendementen.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 2 september 2020 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk als bespreekstuk te agenderen voor een volgende commissievergadering (17 september). Politieke vragen zijn onder meer: willen wij aanvullende kaders mee te geven, aanvullend op de bouwenvelop? Is verkoop van de Biesboschhal (en daarmee bepaling van de functie die de Biesboschhal krijgt) qua moment niet te vroeg, gezien de overige nog niet uitgekristalliseerde ontwikkelingen in dat gebied (Leefwerf, ligplaats en functie Siegfried, etc.), of zouden we meer tijd moeten noemen om over die vraagstukken integraal te oordelen en besluiten, inclusief of verkoop of verhuur daar het best bij past. Welke initiatieven zijn er tot nu bekend voor de Biesboschhal en bij welke van die initiatieven is verhuur of verkoop het uitgangspunt van de initiatiefnemers? Is in de huidige bouwenvelop voldoende beschreven dat de Rene Siegfried als museumschip, in de toekomst mogelijk een ligplaats krijgt nabij de Biesboschhal?