Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2595754

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2595754

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2595754
Onderwerp Vaststellen inhoudelijke en procesmatige kaders inzake ontwikkeling speelbos De Elzen
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 27-08-2020 12:09:31
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 24 november 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:
Wethouder Stam geeft aan dat Staatsbosbeheer en het waterschap nog steeds niet bereid zijn om mee te werken aan realisatie van een zwemplas. De commissie geeft aan dat te betreuren. De commissie vindt het verder een gemiste kans om de mogelijkheden die er zijn onbenut te laten. Er ligt nog een potentieel qua recreatie en horeca. Als het college kans ziet met aanvullingen te komen is de commissie bereid daar geld voor apart te houden. De suggestie wordt gedaan alle partijen uit te nodigen voor een rondetafelgesprek om mee te denken over wat wél mogelijk is.

Wethouder Stam ondersteunt het idee om een rondetafelgesprek te organiseren met Staatsbosbeheer, het waterschap en eventueel de horecaondernemer.

De commissie wacht het rondetafelgesprek af en ziet daarna uit naar een nieuw raadsvoorstel.
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 oktober 2020 14:00
Besluit:

Er is 1 amendement A1 ingediend. Het voorstel is geamendeerd en vervolgens aangenomen. De fractie BVD legt een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 30 september 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie kan zich unaniem vinden in het opknappen van het speelbos. In de commissie leeft daarnaast breed de wens om te kijken of er toch nog een zwemfaciliteit gecreëerd kan worden, ook omdat deze faciliteit bij het plan voor het Dagrecreatieterrein naar alle waarschijnlijkheid wordt geschrapt. Daarbij wordt gevraagd het restant van het budget niet volledig over te hevelen naar de Nieuwe Dordtse Biesbosch, maar alleen wat voor het Dagrecreatieterrein nodig is over te hevelen. Daarnaast zijn er nog vragen over de rol van de aanwezige horeca en de toegankelijkheid voor kinderen en volwassenen met een beperking.

Wethouder Stam antwoordt dat het land eigendom is van Staatsbosbeheer en het water van het Waterschap. Zij zijn nodig om een oplossing voor de zwemfaciliteit te vinden. Ook het strandje is eigendom van Staatsbosbeheer, zij hebben met de horecaondernemer afspraken over het gebruik daarvan. Dit stukje grond zou eventueel wel geschikt kunnen zijn voor een zwemfaciliteit. Met zwemmen in de plas op zich hebben Staatsbosbeheer en het Waterschap geen bezwaar, voor zover de oevervegetatie niet wordt aangetast. 
De wethouder zegt toe het gesprek met Staatsbosbeheer en het Waterschap aan te gaan om te kijken wat er te realiseren is.

De commissie besluit het voorstel als bespreekstuk naar de raad te sturen waarbij via een amendement de beslispunten 1 en 4 worden geschrapt in afwachting van de uitkomst van het gesprek van de wethouder met Staatsbosbeheer en het Waterschap. Door wel te besluiten over de beslispunten 2 en 3 kan het college het opknappen van het speelbos alvast ter hand nemen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 2 september 2020 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit voorstel in de commissie te bespreken en deze bespreking los te koppelen van de bespreking van het raadsvoorstel over de doorontwikkeling van het Dagrecreatieterrein. Omdat ze verband met elkaar houden wordt verzocht beide onderwerpen wel op één avond te agenderen, te beginnen bij het raadsvoorstel over De Elzen.