Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2593830

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2593830

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2593830
Onderwerp Kennisnemen van de concept Regionale Energiestrategie Drechtsteden en aandachtspunten, wijzigingen en/of aanvullingen kenbaar te maken
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 27-08-2020 12:09:30
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 oktober 2020 14:00
Besluit:

Amendement A2 is met 9 stemmen tegen aangenomen. Amendement A3A is ingetrokken. Het voorstel is geamendeerd en vervolgens aangenomen. De fracties VVD en Gewoon Dordt leggen een stemverklaring af.

Motie M2 is met 4 stemmen tegen aangenomen. En motie M4 is verworpen.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 september 2020 14:00
Besluit:

Er zijn 4 amendementen ingediend. Nummer A1 (21 tegen) is verworpen. Amendement A2 (19-19) stemmen staken en nummer A3 is ingetrokken.

Er zijn 3 moties ingediend, waarvan M3 is ingetrokken

De stemming over het voorstel en de stemming over Amendement A2 en A3a en Motie M2 en M4 is na het staken van de stemmen uitgesteld naar een volgende vergadering.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 9 september 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:
Er wordt ingesproken door de heer Val namens Stichting Drechtse Stromen en de heer Verbakel namens Drechtse Energie.

Bij de behandeling van de concept RES brengt de commissie met name de volgende zaken naar voren: • Wat gaan de inwoners in financieel opzicht van de RES merken? In hoeverre kan het uitgangspunt van woonlastenneutraliteit worden geborgd?

 • Geothermie, aquathermie, waterstof worden gemist als alternatieven. Niet helder is in welke mate we duurzame energie gaan opwekken.

 • Is het ook mogelijk te participeren in projecten elders (zoals zon op zee) en kunnen we niet duurzame energie inkopen om de doelstelling te halen?

 • Waarom zijn windmolens langs de A16 ingetekend terwijl er geen draagvlak is? Wat is de strategie om meer draagvlak voor wind te krijgen? Of wat is de strategie om alternatieven voor wind te ontwikkelen?

 • Hoe duurzaam is het warmtenet? Graag meer marktwerking op het warmtenet zodat de prijs gedrukt kan worden.

 • Centrale regie door het Rijk wordt gemist bij de decentrale aanpak. Deel van de opgave graag terugleggen bij het Rijk om oplossingen te realiseren zoals thoriumcentrales. 

 • Energietransitie binnenstad: zijn daar geen landelijke of Europese subsidies voor?

 • Wat doet de gemeente zelf? Zit er voldoende voortgang richting energieneutraliteit van gemeentelijke panden?

 • Concept RES geeft geen goed beeld of het voldoende robuust is om het doel van energieneutraal in 2050 te realiseren.

 • De integraliteit ontbreekt. Besparing en duurzame mobiliteit horen ook in de RES thuis. Besparing moet een leidend principe worden, dat zit nu onvoldoende in de RES. 

 • Moet je als stedelijk gebied niet extra verantwoordelijkheid nemen voor wind om de landelijke regio’s te ontlasten? Dan is bod op warmte Drechtsteden aan magere kant.

 • Hoe wenselijk en realistisch is zon in de restruimte? In Omgevingsvisie vastleggen dat eerst zon op daken volledig moet worden benut en daarna pas in de restruimte. 

 • Hoe ziet het traject tot de RES 1.0 er uit?


Wethouder Van der Linden geeft aan dat alle gemaakte opmerkingen worden meegenomen naar de RES 1.0. Daarin zal ook het in het aangenomen initiatiefvoorstel gevraagde tijdpad worden opgenomen. De opdracht voor de RES vanuit het klimaatakkoord gaat over de opwek van energie om te komen tot een CO2-reductie in 2030. Betaalbaarheid van de maatregelen is niet iets wat in de RES thuishoort, maar is een lokale opgave voor Dordrecht.
De wethouder zegt toe de commissie te informeren over het vervolgproces richting de RES 1.0.

GroenLinks, CU-SGP en Beter voor Dordt geven aan de raad via een motie of amendement graag een uitspraak te willen laten doen over een aantal thema's. De commissie besluit de raad te adviseren het voorstel als bespreekstuk te agenderen waarbij de bespreking zich beperkt tot de moties en/of amendementen.


Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 2 september 2020 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit voorstel ter bespreking te agenderen voor 9 september.