Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2593830

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2593830

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2593830
Onderwerp Kennisnemen van de concept Regionale Energiestrategie Drechtsteden en aandachtspunten, wijzigingen en/of aanvullingen kenbaar te maken
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 27-08-2020 12:09:30
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 oktober 2020 14:00
Status Verworpen
Titel A3a. Amendement Realistisch Aardgasvrij
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit het raadsvoorstel n.a.v. de concept RES uit te breiden met het volgende punt: - Inzet van warmtenet voor woningen zal zich vooral richten op nieuwbouw woningen, dan wel op grotere complexen die al een vorm van collectieve warmtevoorziening hebben; - Het college zal zich in dialoog met de landelijke overheid inzetten voor een norm voor een maximale prijs voor te leveren warmte, gerelateerd aan vierkante meters woonoppervlak, bij gemiddeld gebruik van het warmtenet. Deze norm zal moeten garanderen dat de woonlasten voor gebruikers van warmtenet niet hoger zal liggen dan als deze bewoners gebruik zouden hebben gemaakt van aardgas, volgens de gemiddelde reële marktprijs van aardgas voor kleinverbruikers in peiljaar 2020. - De distributie van warmte via warmtenet aan eindgebruikers dient onderdeel te zijn van een bedrijf dat onder controle staat van de overheid, zodat tarieven onderhevig zijn aan democratische controle, dan wel aan reële concurrentie tussen verschillende leveranciers.
A3a. Amendement Realistisch aardgasvrij.pdf
2020-10-13 Stemmingen Amendement A3A Realistisch Aardgasvrij.pdf
Status Aangenomen
Titel A2. Amendement raadsbesluit n.a.v. Concept-RES Drechtsteden
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit: kennis te nemen van de concept RES Drechtsteden en daarbij de volgende aandachtspunten voor verdere uitwerking mee te geven: 1. Energiebesparing, duurzame mobiliteit en een helder afwegingskader voor energie- en warmtebronnen dienen integraal onderdeel uit te maken van de RES; 2. ook de energietransitie bij bedrijven en op industrieterreinen in de RES dient te worden geadresseerd; 3. de inzet m.b.t. warmte dient te worden verhoogd en alternatieve vormen van duurzame verwarming (en verkoeling) dienen te worden meegenomen; 4. de mogelijkheden voor concurrentie tussen warmteleveranciers en -technieken dienen te worden onderzocht; 5. er is een aanpak nodig om tot voldoende financiële ondersteuning te komen voor alle eigenaren die dat nodig hebben om de energietransitie tijdig te kunnen realiseren; 6. Stimulering en ondersteuning van eigenaren dient te worden geïntensiveerd, ook in wijken die voorlopig nog niet aan de beurt zijn in het kader van de wijkgerichte aanpak; 7. De RES dient een strategie te omvatten die optimale regionale werkgelegenheid realiseert in relatie tot de energietransitie.
A2. Amendement raadsbesluit n.a.v. Concept-RES Drechtsteden.pdf
2020-10-13 Stemmingen Amendement A2 Raadsbesluit nav Concept-RES Drechtsteden.pdf
Status Ingetrokken
Titel A3. Amendement Realistisch aardgasvrij
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit het raadsvoorstel n.a.v. de concept RES uit te breiden met het volgende punt: - Inzet van warmtenet voor woningen zal zich vooral richten op nieuwbouw woningen; - Er zal een norm ontwikkeld worden voor een maximale prijs voor te leveren warmte, gerelateerd aan vierkante meters woonoppervlak, bij normaal gebruik van het warmtenet. Deze norm zal moeten garanderen dat de woonlasten voor gebruikers van warmtenet niet hoger zal liggen dan als deze bewoners gebruik zouden hebben gemaakt van aardgas, volgens de gemiddelde reële marktprijs van aardgas voor kleinverbruikers in peiljaar 2020. - De levering van warmte via warmtenet aan eindgebruikers dient onderdeel te zijn van een bedrijf dat onder controle staat van de overheid, zodat tarieven onderhevig zijn aan democratische controle.
A3. Amendement Realistisch aardgasvrij.pdf
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 september 2020 14:00
Status Anders
Titel A3 Amendement
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit het raadsvoorstel n.a.v. de concept RES uit te breiden met het volgende punt: - Inzet van warmtenet voor woningen zal zich vooral richten op nieuwbouw woningen. - Er zal een norm ontwikkeld worden voor een maximale prijs voor te leveren warmte, gerelateerd aan vierkante meters woonoppervlak, bij normaal gebruik van het warmtenet. Deze norm zal moeten garanderen dat de woonlasten voor gebruikers van warmtenet niet hoger zal liggen dan als deze bewoners gebruik zouden hebben gemaakt van aardgas, volgens de gemiddelde reële marktprijs van aardgas voor kleinverbruikers in peiljaar 2020. - De levering van warmte via warmtenet aan eindgebruikers dient onderdeel te zijn van een bedrijf dat onder controle staat van de overheid, zodat tarieven onderhevig zijn aan democratische controle.
A3 Amendement Realistisch aardgasvrij.pdf
Status Stemmen staken
Titel A2 Amendement raadsbesluit n.a.v. Concept RES Drechtsteden
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit het ontwerpbesluit over de Concept-RES Drechsteden als volgt te wijzigen: Voor tekst zie het pdf.
A2 Amendement raadsbesluit n.a.v. Concept-RES Drechtsteden.pdf
Status Anders
Titel A3A Amendement
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit het raadsvoorstel n.a.v. de concept RES uit te breiden met het volgende punt: - Inzet van warmtenet voor woningen zal zich vooral richten op nieuwbouw woningen, dan wel op grotere complexen die al een vorm van collectieve warmtevoorziening hebben; - Het college zal zich in dialoog met de landelijke overheid inzetten voor een norm voor een maximale prijs voor te leveren warmte, gerelateerd aan vierkante meters woonoppervlak, bij gemiddeld gebruik van het warmtenet. Deze norm zal moeten garanderen dat de woonlasten voor gebruikers van warmtenet niet hoger zal liggen dan als deze bewoners gebruik zouden hebben gemaakt van aardgas, volgens de gemiddelde reële marktprijs van aardgas voor kleinverbruikers in peiljaar 2020. - De distributie van warmte via warmtenet aan eindgebruikers dient onderdeel te zijn en te blijven van een bedrijf dat onder controle staat van de overheid, zodat tarieven onderhevig zijn aan democratische controle, dan wel aan reële concurrentie tussen verschillende leveranciers.
A3A Amendement Realistisch aardgasvrij.pdf
Status Verworpen
Titel A1 Amendement RES: Landelijke opgave groter dan de som der delen
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit het ontwerp raadsbesluit als volgt aan te passen: 1. Kennis te nemen van de concept RES Drechtsteden en de volgende aandachtspunten, wijzigingen en/of aanvullingen, die wij ten behoeve van de verdere uitwerking mee willen geven, kenbaar te maken: - Wij verzoeken het college zich samen met de regio('s) hard te maken voor het terugleggen van een deel van de opgave naar het Rijk. Dit zodat het Rijk deze kan oppakken in grote, innovatieve projecten, die enkel te realiseren zijn bij centrale regie, slagkracht en financiering op schaal. Daarbij het verzoek hier in denitieve RES 1.0 concrete uitwerking van op te nemen.
A1 Amendement RES - Landelijke opgave groter dan de som der delen.pdf