Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2587546

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2587546

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2587546
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Beantwoorden motie M3 Sportpark Krommedijk
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 25-06-2020 12:58:21
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Beantwoorden motie M3 Sportpark Krommedijk
Programma Gezond en Levendig Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 56 - Sportaccomodaties
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Stam, Marco (BCM)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Koole
Datum B&W Besluit 23-06-2020
Agendacommissie 30-06-2020
Termijn agenda Bespreken ntb datum cie
Raad 22-09-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 12 november 2019 heeft het college kennisgenomen van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek. In het haalbaarheidsonderzoek is, conform de uitgangspunten uit de Toekomstvisie Sportparken, een breder concept voor de totale ontwikkeling van Sportpark Krommedijk als toekomstbestendig stadspark onderzocht. Hierbij is de Betaald Voetbal Organisatie (BVO) een onderdeel van het onderzoek, naast de breedtesportverenigingen en maatschappelijke partijen. Op basis van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek heeft het college geconcludeerd dat de revitalisering van het sportpark inclusief stadion, vooralsnog niet te realiseren is. In het coalitieakkoord is hierover opgenomen "dat we geen financiële bijdrage of gemeentegarantie voor een nieuw stadion geven" (Coalitieakkoord 2018-2022 p. 43). Het college wenst dit uitgangspunt te handhaven. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een RIB (RIS 2504649). Op 28 januari 2020 is de motie Sportpark Krommedijk aangenomen. Op 18 februari 2020 is met het college van B&W het vervolgtraject bepaald om te komen tot beantwoording van de motie. Afgesproken is dat het uitgangspunt voor beantwoording van de motie het haalbaarheidsonderzoek is. Er worden géén nieuwe elementen ingebracht, waardoor er sprake kan zijn van een (sterk) gewijzigd plan. De gemeenteraad heeft een motie opgesteld die leunt op de samenwerkingsbereidheid en de financiële mogelijkheden van verschillende partijen: de maatschappelijke partijen, de breedtesport verenigingen, en de BVO. Commitment van deze partijen is noodzakelijk voor een eventueel vervolgtraject. De gemeente kan en wil deze partijen niet dwingen tot samenwerking of financiering. De bal ligt bij hen, waarbij de gemeente faciliteert door het ophalen en bijeenbrengen van informatie. De beantwoording van de motie is gebaseerd op de gesprekken die zijn gevoerd met de betrokken partijen.

Gepubliceerd 25-06-2020