Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2587506

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2587506

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2587506
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie Van Godewijckstraat
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 01-07-2020 21:58:52
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 oktober 2020 14:00
Besluit:

Er zijn 2 amendementen (A2 en A3) ingediend en verworpen. De fracties GroenLinks en CU/SGP leggen een stemverklaring af. De raad stemt in met het voorstel.

Motie M2 is ingetrokken en motie M3 is aangenomen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 7 oktober 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:
De commissie is er over het algemeen blij mee dat herontwikkeling van de locatie gaat plaatsvinden en dat het openbaar groen dat verdwijnt ruimschoots wordt gecompenseerd. Met uitzondering van de SP en Gewoon Dordt kan de commissie zich vinden in voorliggende wijziging van het bestemmingsplan. Er zijn nog vragen over de toekomstige aanrijroute naar het Huis van Stad en Regio, of de drie blokken ook worden gerealiseerd zoals gepresenteerd in de sfeerimpressies, of er op de muren iets met groen kan worden gedaan, of een trapsgewijze vormgeving van de bouwblokken mogelijk is, hoe de binnentuin wordt ingericht en hoe het college terugkijkt op het doorlopen proces met omwonenden. 

Wethouder Sleeking geeft aan dat nu een bestemmingsplan voorligt, geen bouwplan. Er is nog geen definitief besluit over de ontsluiting van de parkeergarage Huis van Stad en Regio. Daar moet de raad later nog een besluit over nemen. Twee woonblokken krijgen op bovenste verdieping een teruglegging, dat verzacht het beeld. De wethouder is blij dat monumentale bomen behouden blijven en dat de groenstrook wordt versterkt. De ontwikkelaar gaat kijken hoe vergroening van de gevels versterkt kan worden. Maar dat hoort niet in een bestemmingsplan thuis. De binnentuinen zijn private tuinen en zijn niet openbaar toegankelijk. Ze krijgen een groene inrichting. De vraag hoe we kunnen borgen dat, als het bestemmingsplan is vastgesteld, dan ook de kwaliteit wordt geleverd die in de sfeerbeelden is getoond legt de wethouder neer in de ambtelijke organisatie. De input van de commissie wordt met de ontwikkelaar gedeeld zodat deze zich realiseert dat de commissie en het college kritisch zijn op de uitwerking. De kwaliteit van de huidige plannen vindt de wethouder zeer acceptabel. De wethouder is enthousiast over mogelijkheden van nieuwe technieken zoals virtual reality om belanghebbenden meer gevoel bij een ontwikkeling te geven. Hij komt terug op vraag over de beschikbaarheid voor betrokken omwonenden van de opname van de staat van de woningen.

De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen. 
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 30 september 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Er wordt een video vertoond van een gesprek dat de heren Oostenrijk en Stolk namens de commissie met een viertal omwonenden heeft gevoerd. Inhoudelijke behandeling van het bestemmingsplan is voorzien voor de commissie van 7 oktober.
De heer Oostenrijk (CDA) verzoekt het college om de commissie voor de inhoudelijke behandeling een fotomontage van de wanden aan de Muys van Holystraat, tekeningen van het bouwplan zoals die in Welstandscommissie zijn gepresenteerd en inzicht in de aanrijroute voor het Huis voor Stad en Regio te verstrekken. De fotomontage kan ook een reactie van het college zijn op de verbeelding die omwonenden zelf hebben aangeleverd. 

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 2 september 2020 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit om eerst in september een sprekersplein in de vorm van een video te doen waarna de commissie het voorstel inhoudelijk kan behandelen.

Vergadering - Grote Projecten - woensdag 8 juli 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de behandeling van dit voorstel in handen te geven van de commissie Fysieke Leefomgeving.