Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2584540

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2584540

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2584540
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Parkeren Gezondheidspark en Sportboulevard Dordrecht
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 01-07-2020 21:58:51
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 oktober 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Grote Projecten - woensdag 23 september 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie is van mening dat de bouw van de woningen en de parkeervoorziening door moet gaan en geen vertraging op mag lopen. SP, VSP en CDA zijn er niet van overtuigd dat gemeentelijke exploitatie van de parkeervoorziening onmogelijk is zonder de aanbesteding opnieuw te moeten doen en vragen of de gemeente niet mee kan bieden zodra de projectontwikkelaar de exploitatie van de parkeervoorziening in de markt zet. VVD en GewoonDordt zijn principieel van mening dat het aan werkgever en werknemers is om elkaar te vinden, in overleg met de projectontwikkelaar. Daarnaast zijn er nog vragen over de huidige en te verwachten parkeerdruk in omliggende wijken.       

Wethouder Sleeking geeft aan dat de raad zelf het uitgangspunt van commerciële exploitatie heeft vastgesteld. Dat is een belangrijk onderdeel van de tender geweest. Als je dat er uit haalt trekt dat basis onder de overeenkomst met de projectontwikkelaar weg. Door vertraging zou een eventuele rijksbijdrage in gevaar kunnen komen. Daarom is het belangrijk nu eerst de besluitvorming te regelen en gesprekken over tarieven daarna met de ontwikkelaar te voeren. De wethouder zegt toe in de eerstvolgende collegevergadering te bespreken of de gemeente eventueel kandidaat zou kunnen zijn voor de exploitatie van de parkeervoorziening als die door de ontwikkelaar in de markt wordt gezet. De wethouder zal de commissie er daarna over informeren met een onderbouwing voor zover die te geven is. 

De SP kondigt een motie van afkeuring over het proces en eventuele motie over de exploitatie van de parkeervoorziening aan. Daarmee wordt de raadsinformatiebrief een bespreekstuk voor de raadsvergadering van 13 oktober. 

Vergadering - Grote Projecten - woensdag 8 juli 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Er wordt gevraagd of het college denkt dat zij in gesprek met het Albert Schweitzerziekenhuis en de Sportboulevard nog uit denkt te kunnen komen op een tarief waar iedereen mee kan leven. Een aantal fracties geeft aan te willen weten wat het financieel betekent als de parkeervoorziening alsnog door de gemeente in eigen beheer wordt genomen. Ook wordt gevraagd naar hoe het college is omgegaan met het visiedocument van het Albert Schweitzerziekenhuis over parkeren en of het huidige budget voor de compensatieregeling ingezet kan worden om een commerciële exploitant tot lagere tarieven te bewegen. Ook wordt gevraagd wat er juridisch mogelijk is om te voorkomen dat de gemeente haar grip op een commerciële exploitant straks volledig kwijt raakt en hoe het college de parkeerregulering in de aangrenzende wijk voor zich ziet.

De wethouders Sleeking en Van der Linden geven aan dat er veel gesprekken met het Albert Schweitzersziekenhuis zijn geweest over de parkeervoorziening, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Voor groot deel van het ziekenhuispersoneel zijn straks andere vervoersmodaliteiten beschikbaar. De vastgestelde bandbreedte voor de tarieven valt binnen de 30% van de goedkoopste tarieven bij ziekenhuizen zit en is daarom verantwoord. De bandbreedte is in de tender opgenomen na een uitgebreide marktanalyse met als doel commerciële exploitatie mogelijk te maken. De wethouders zeggen toe te kijken of zij de marktanalyse naar de commissie kunnen sturen.
Het is aan de raad om te kiezen voor een compensatieregeling voor sporters en ziekenhuispersoneel. Er wordt toegezegd dat het college de verschillende suggesties vanuit de commissie op dit punt nog door zal rekenen. Er kan aanleiding zijn de huidige blauwe zone in de aangrenzende wijk uit te breiden. Maar ook handhaving daarvan brengt weer extra kosten met zich mee. Het college zegt tevens toe schriftelijk terug te komen op de vraag of de parkeervoorziening niet alsnog in eigen beheer kan worden genomen en wat dat dan financieel betekent.

De commissie concludeert dat de raadsinformatiebrief nog niet voldoende is besproken en besluit het na het zomerreces opnieuw in de commissie te agenderen waarbij de toegezegde extra informatie aan de stukken wordt toegevoegd.