Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2578604

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2578604

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2578604
Onderwerp Vaststellen Kadernota 2021
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 02-06-2020 17:19:34
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 juli 2020 14:00
Besluit:

Er zijn 6 amendementen ingediend, waarbij de nummers A1, A4, A5 en A6 (stemverklaring: PvdA, SP) zijn verworpen.
Ingetrokken zijn: A2, A3.

De begroting is vervolgens met 11 tegen stemmen aangenomen.


Er zijn 18 (gewijzigde) moties ingediend.
Ingetrokken worden: M1, M2, M4, M5, M5A en M7
Verworpen: M8, M9 (stemverklaring: SP, BVD, VVD, CU/SGP en fractie Jager) 
Aangenomen: M2A (stemverklaring: CU/SGP, CDA en GroenLinks), M3 (stemverklaring: BVD, GD, VSP en CU/SGP), M7A (stemverklaring: SP, BVD en VVD), M10 (stemverklaring: SP, VSP en BVD).

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 30 juni 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Vogelaar spreekt in namens Drechtse Stromen.

De commissie bespreekt de Kadernota 2021 aan de hand van het blokkenschema. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 
Woningbouw (inclusief motie M5), jongerenwoningen, groen-blauwe stad, grasveld Wantijpark en andere parken, natuurbehoud- en ontwikkeling, ondergrondse afvalcontainers, drugsafval, wateroverlast, groene gevels en hittestress, energietransitie, duurzaamheidsleningen, 30km-zones, parkeren, fietsmobiliteit en rotondes. 


Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 30 juni 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie reflecteert op de algemene beschouwingen en verkent de steun voor moties en amendementen. De wethouder vraagt de raad richting te kiezen ten aanzien van de bezuinigingsopgaven, verwijzend naar zijn eerdere memo Uitdaging om de financiën structureel op orde te houden (zie ris dossier nummer 2560749): waar wil de raad een eventuele bezuiniging zoeken? Hoe groot moet de bezuinigingsopgave zijn? En wat is het te doorlopen tijdspad. Als de raad dit in grote lijnen kan schetsen bij de Begroting, dan kan het college dit voor de volgende Kadernota (2022) uitwerken. Daarbij kan ook worden meegenomen een herijking van alle reserves en voorzieningen (gevraagd door D66).


Ten aanzien van de Eneco-middelen ziet de commissie uit naar de businesscases voor de gewenste investeringen. Deze komen na de zomer naar de raad. Vooralsnog houdt het college de koers aan uit het Prioriteringskader Agenda Dordrecht 2030 (vastgesteld in de raad op 28 januari 2020), meerdere fracties geven aan behoefte te hebben aan een aparte bespreking van deze bestedingen, waarbij ook het maatschappelijk rendement aan de orde komt (naast financieel rendement). GroenLinks overweegt hierover een amendement in te dienen.


Ten aanzien van het tegengaan van zwerfafval vraagt de commissie aan de wethouder om samen met de burgemeester te bezien of camera-toezicht kan worden ingezet voor de handhaving. De wethouder zegt dit toe.


Over de viering van 800-jaar stad geeft de commissie aan dit nog nader te willen bespreken in de commissie. De vraag die de commissie hier bij heeft is: wat betekent het uitstel naar 2021 voor de viering van 800-jaar stad (inhoudelijk en proces) en hoe ziet het college de samenhang met de in 2021 geplande evenementen (o.a. 600 jaar na St. Elisabethsvloed). De commissie vraagt het college hierover stuk voor te bereiden ter bespreking in september.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 30 juni 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie behandelt diverse onderwerpen aan de hand van het blokkenschema. In reactie op de discussie kondigt in elk geval D66 aan in de raad van 14 juli een aangepaste motie M1 te gaan indienen. Wethouders Vd Linden en Heijkoop zeggen toe, in reactie op een discussie over overhead in het sociaal domein, om gemeentebreed in kaart te brengen hoe veel personeel de gemeente inhuurt.
Het gesprek over motie M3 ('inclusiviteit') leidt tot de afspraak met wethouder Heijkoop om op een later moment met elkaar verder te praten over inclusiviteit. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van een pas afgerond onderzoek naar de samenstelling van het gemeentelijk personeelsbestand, of het plan van aanpak dat het college opstelt aan de hand van het Charter Diversiteit.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 juni 2020 14:00
Besluit:

De raad debatteert tijdens de algemene beschouwingen.
De bespreking van de Kadernota wordt op 14 juli in de raadsvergadering voortgezet.

Vergadering - Auditcommissie - woensdag 10 juni 2020 20:00
Besluit:

De commissie plaatst een aantal opmerkingen/vragen bij de Kadernota. Gevraagd wordt onder andere naar de speelruimte die er voor de raad is om voorstellen te doen of te wijzigen. De heer Van Vliet zal hier bij de beantwoording van de technische vragen nader op in gaan. Op 16 juni is er ook een informatiebijeenkomst voor de raads- en commissieleden over de Kadernota. Verder wordt een kanttekening geplaatst bij de situatie van de Sociale Dienst i.v.m. de corona-crisis. Ook wordt een nadere uitleg gegeven van de wijze waarop de ontvangen inkomsten uit de verkoop Eneco zijn opgenomen in de Begroting (reserve "dividend compensatie" en "reserve agenda 2030").

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 9 juni 2020 21:00 - Adviescommissie
Besluit:

De Kadernota is geagendeerd als bespreekstuk voor de raad van 23/24 juni (Algemene beschouwingen) en voor de raad van 14/15 juli voor besluitvorming. De bespreking in de adviescommissies is op 30 juni (Auditcommissie: 10 juni).

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 juni 2020 21:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de Kadernota 2021 ter bespreking te agenderen voor de commissie van 30 juni.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 9 juni 2020 21:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie volgt behandeling van de kadernota zoals het is vastgesteld door het presidium.