Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2578604

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2578604

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2578604
Onderwerp Vaststellen Kadernota 2021
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 02-06-2020 17:19:34
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 juli 2020 14:00
Motie titel M02 Motie Innoveren voor duurzame groei!
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 14-07-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - Enen integraal innovatieactieplan op te zetten waarbij technische en sociaal maatschappelijke innovaties een rol in krijgen en voor het einde van 2020 de raad hierover te informeren.
M02 Motie Innoveren voor duurzame groei!.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M10 Motie Regie op bezuinigingen
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 14-07-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: 1. Voorafgaande aan aanstaande begrotingsbehandeling aan de gemeenteraad een uitgelijnd proces voor te leggen dat leidt tot besluitvorming over noodzakelijke bezuinigingen/ombuigingen bij de kadernota 2022; 2. Tevens voorafgaande aan de begrotingsbehandeling al een eerste (globaal) overzicht te geven van mogelijke bezuinigingsmaatregelen anders dan 'kaasschaaf maatregelen'en maatregelen die de agenda Dordrecht 2030 negatief beïnvloeden; 3. In het proces de volgende aspecten te betrekken: omvang van de opgave incl. de bandbreedte van onzekerheid, inzicht in mogelijke (structurele) mee- en tegenvallers, dieper inzicht te geven in de gemeentelijke beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare kosten (per begrotingsprogramma en op de onderdelen daarvan);
M10 Regie op bezuinigingen.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M09 Motie Uitvoering VN-Verdrag Rechten van de mensen met een handicap
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 14-07-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - De volgende stap te zetten in de beleidsthema, door een uitvoeringsprogramma op te stellen waarin het reeds opgestelde beleid wordt omgezet in concrete uitvoering, onser andere door het instellen van een lokale inclusief agenda
M09 Motie Uitvoering VN-verdrag rechten van de mensen met een handicap.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M08 Motie Kadernota 2021 m.b.t. Enecogelden
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 14-07-2020
Motietekst:
Verzoekt het college daartoe: - een nadere uitwerking en onderbouwing aan de Raad voor te leggen van de omvang en de bestedingsstrategie van de reserve dividendcompensatie; - voorstellen met een nadere invulling aan de Raad voor te leggen van de doelstellingen die met de nog te vrij te besteden Enecogelden moeten worden nagestreefd in het licht van alle grote uitdagingen waar de gemeente zich het komende decennium en daarna gesteld ziet; - daarbij behalve op de structurele effecten voor de begroting ook in te gaan op de structuele te verwachten maatschappelijke effecten.
M08 Motie Kadernota 2021 m.b.t. Enecogelden.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M07A Motie
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 14-07-2020
Motietekst:
Verzoekt het college/draagt het college op: - mee te doen aan de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor; - een nulmeting te doen over diversiteit en inclusiviteit binnen de gemeentelijke organisatie; - hierover te rapporteren aan de gemeenteraad voor het einde van dit jaar.
M07A Motie Naar een diverse en inclusieve gemeenteorganisatie.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M07 Motie 'Naar een diverse en inclusieve gemeenteorganisatie
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 14-07-2020
Motietekst:
Verzoekt het college/draagt het college op: - mee te doen met de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor; - een nulmeting te doen voor diversiteit en inclusiviteit binnen de gemeentelijke organisatie; - om een SMART criterium te formuleren waarmee de gemeenteraad zowel kwantitatief als kwalitatief periodiek geïnformeerd kan worden over diversiteit en inclusiviteit in de gemeentelijke organisatie; - een voorstel te doen op welke wijze de raad hierover het beste geïnformeerd kan worden; - hierover te rapporteren aan de gemeenteraad voor het einde van dit jaar.
M07 Motie Naar een diverse en inclusieve gemeenteorganisatie.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M05A Motie Anticyclisch plannen maken
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 14-07-2020
Motietekst:
Vraagt het college om: - Zich uit te spreken voor de noodzakelijkheid en de urgentie om door middel van onafgebroken bouwstromen de afgesproken woningen sneller te gaan realiseren; - Te komen met een overzicht van alle mogelijke bouwlocaties voor minimaal 10.000 woningen om uitvoering van de Groei-agenda 2030 mogelijk te maken.
M05A Motie Anticyclisch Plannen Maken.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M05 Motie Anticyclisch plannen maken
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 14-07-2020
Motietekst:
Vraagt het college: - Om voor eind 2020 te komen met een overzicht van alle mogelijke bouwlocaties voor minimaal 20.000 woningen om uitvoering van de Groei-agenda mogelijk te maken; - Deze bouwlocaties te voorzien van concrete plannen.
M05 Motie Antycyclisch plannen maken.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M04
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 14-07-2020
Motietekst:
Vraagt het college: - De functie van geldadviseurs voort te zetten bij de gemeente Dordrecht voor minimaal de jaren waarin er sprake is van een recessie; - Het doel van deze voorziening is primair hulp en ondersteuning te bieden aan vrijwilligers die zich bezighouden met schuldhulpverlening en secundair ingewikkelde financiële en/of fiscale zaken bij particulieren op te pakken; - De voorziening na twee jaar te evalueren op hun doelmatigheid; - de Kosten voor deze functionarissen te dekken uit dat onderdeel van de begroting dat voorziet in de reparatie van de regionale bezuiniging SDD.
M04 Motie Geldadviseurs.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M03 Motie Dordrecht, een stad waar je toe doet
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 14-07-2020
Motietekst:
Verzoekt de Griffie: - Deze werkgroep te ondersteunen bij het aangaan van een gesprek met de stad over diversiteit en inclusiviteit in de breedste zin van het woord; - Deze werkgroep te ondersteunen bij het houden van (OCD) onderzoek onder de inwoners/organisaties/instellingen van de stad over diversiteit en inclusiviteit in Dordrecht over o.a. wat er speelt en over wat de ervaringen zijn.
M03 Motie Dordrecht, een stad waar je ertoe doet.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M02A Motie Innoveren voor duurzame groei!
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 14-07-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - Een integraal innovatieactieplan (roadmap) op te zetten waarbij technische en sociaal maatschappelijke innovaties een rol in krijgen en een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de Next Economy. - Bij dit actieplan ook in kaart te brengen welke verbetering aan vestigingsvoorwaarden dat vraagt en wat nodig is om clustervorming te stimuleren en welke rol dat vraagt van de gemeente en voor het einde van 2020 de raad hierover te informeren.
M02A Motie Innoveren voor duurzame groei!.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M01 Motie Kinderen zijn onze toekomst
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 14-07-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - Een onderzoek te doen samen met de scholen naar de omvang van het probleem en voor het einde van het jaar de raad te informeren over concrete acties.
M01 Motie Kinderen zijn de toekomst.pdf
Stand van zaken: