Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2578604

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2578604

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2578604
Onderwerp Vaststellen Kadernota 2021
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 02-06-2020 17:19:34
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 juli 2020 14:00
Status Verworpen
Titel A1 Amendement Vorming Reserve Cultuurnota
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit: De bijlage bij de Kadernota: Overzicht te vormen reserves uit te breiden met een nieuwe reserve Cultuurnota 2020-2024: De kracht van cultuur voor en door iedere Dordtenaar met daarbij de kostenverdeling/uitvoeringsprogramma zoals in hoofdstuk 6.1 van de door de raad vastgestelde Cultuurnota is opgenomen. De reserve Cultuurnota 2020-2024 van €880.000,-- wordt gevormd uit het op 1 januari 2020 beschikbare bedrag van de reserve 411 B10 Hofkwartier van € 1.428.000,--. En met deze wijziging de reserve Hofkwartier en het raadsvoorstel Kadernota en de Bijlage: Overzicht te vormen reserves aan te passen.
A1 Amendement Vorming Reserve Cultuurnota.pdf
Status Ingetrokken
Titel A2 Amendement
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit de kadernota hoofdstuk als volgt aan te passen: - Op de personele budgetten zal een korting op de formatie voor communicatie worden aangebracht, waarbij de formatie tot 6 personen zal worden terug gebracht en inhuur en verdere kosten besteed aan communicatie beter in kaart zullen worden gebracht en beperkt; - De uitgaven aan communicatie zullen gelimiteerd worden tot 1 miljoen euro per jaar, waarmee een besparing bereikt zal worden van minimaal 500.000 en mogelijk tot 3.500.000 euro, gezien de onzekerheid en onduidelijkheid over de huidige uitgaven.
A2 Amendement Liever beleid, dan verkopen van beleid.pdf
Status Verworpen
Titel A6 Amendement
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit de kadernota hoofdstuk als volgt aan te passen: - Het tarief voor de OZB belasting voor eigenaren van zakelijk onroerend goed wordt in lijn gebracht met het gemiddelde van Nederland, wat een extra opbrengst met zich mee zal brengen op basis van de cijfers van 2019 van ruim 860.000 euro; Alle berekeningen en bedragen in de kadernota overeenkomstig bovenstaande wijzigingen aan te passen.
A6 Amendement OZB benutten.pdf
Status Verworpen
Titel A4 Amendement Kadernota 2021 m.b.t. Enecogelden
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit de Kadernota 2021 als volgt te wijzigen: - op p. 23 onder het kopje 'Algemeen' wordt de tekst na de eerste alinea geschrapt; - op p. 23 wordt de paragraaf 'Onderscheid in hoofdreserves'geschrapt; - op p. 23 wordt de eerste zin onder het kopje 'Besluitvorming op enkele deelreserves'gewijzigd in: "Een gedegen politiek beeld- en besluitvormingsproces over de Enecomiddelen heeft nog niet plaatsgevonden"; - p. 25 (over reserve dividendcompensatie) wordt geschrapt, en gaat over tot de orde van de dag.
A4 Amendement Kadernota 2021 m.b.t. Enecogelden.pdf
Status Verworpen
Titel A5 Amendement
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit de kadernota hoofdstuk als volgt aan te passen: - De afvalstoffenheffing wordt met 0,0% verhoogd; - De rioolheffing wordt met 0,0% verhoogd; Alle berekeningen en bedragen in de kadernota overeenkomstig bovenstaande wijzigingen aan te passen.
A5 Amendement Ontzie de hardwerkende Dordtenaar.pdf
Status Ingetrokken
Titel A3 Amendement Realistische belastingheffing
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit de kadernota hoofdstuk als volgt aan te passen: - Het tarief voor de OZB belasting voor eigenaren van zakelijk onroerend goed wordt in lijn gebracht met het gemiddelde van Nederland, wat een extra opbrengst met zich mee zla bregen op basis van de cijfers van 2019 van ruim 860.000 euro: - De afvalstoffenheffing wordt met 0,0% verhoogd; - De rioolheffing wordt met 0,0% verhoogd; Alle berekeningen en bedragen in de kadernota overeenkomstig bovenstaande wijzigingen aan te passen.
A3 Amendement Realistische belastingheffing.pdf