Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2574272

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2574272

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2574272
Onderwerp Raadinformatiebrief Visie Staart (afhandeling motie Natuurlijke Wantijoevers)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 28-05-2020 13:33:33
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 16 september 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Er wordt ingesproken door de heer Goosen van Stichting Wantij en mevrouw Van Wattum namens bewoners van Stadswerven.

GroenLinks brengt vier punten in die wat hen betreft bespreking behoeven:   1. Aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het gebied ten oosten Prins Hendrikbrug, ook voor recreatie: Hoe verhoudt zich dat tot natuurbescherming- en ontwikkeling in dat gebied?

  2. Geprojecteerde natuurontwikkeling heeft vooral het karakter van drassige oevers en getijdennatuur. Doet dat recht aan diversiteit aan natuurontwikkeling en is dat voldoende om biodiversiteit en ecologische verbindingen in het hele gebied tot stand te brengen?

  3. Bij de Grote Rug is een ingrijpende verandering voorzien. Hoe beoordelen we die? Welke verhouding in woningbouw en natuur en wat voor woningbouw is gewenst?

  4. Bij Stadswerven wordt weinig aan groen en natuur gedaan. Wordt daarmee voldoende voldaan aan de ambitie om de monding van het Wantij de entree tot de Biesbosch te laten zijn en ecologische verbindingszones in hele gebied in stand te houden?


De commissie verzoekt het college om een aangepaste RIB waarin het college ook in gaat op de door GroenLinks aangedragen punten en op de reacties en visies die door verschillende mensen en organisaties zijn ingebracht. Daarbij wordt ook gevraagd of het college bij de input die zij niet kan overnemen kan aangeven waarom dat niet kan.
Wethouder Stam geeft aan dat hij er serieus naar gaat kijken en waar mogelijk de visie daarop aan zal passen. Dat kan wellicht leiden tot een aangepaste RIB.

De commissie concludeert voorliggende RIB aan te houden in afwachting van een eventuele aangepaste RIB.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 3 juni 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Op verzoek van GroenLinks besluit de commissie deze raadsinformatiebrief ter bespreking in de commissie te agenderen. Politieke vragen daarbij zijn:
- Is de aangegeven richting de meest gewenste? (GroenLinks)
- Is de motie Natuurlijke Wantijoevers hiermee in voldoende mate uitgevoerd? (GroenLinks)