Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2559725

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2559725

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2559725
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voortgang lokaal plan Jeugd 2019-2020
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 08-04-2020 10:08:46
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 24 november 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie bespreekt dit agendapunt gezamenlijk met het raadsvoorstel plan van aanpak Overgang Jeugdwet-Wmo (2634754). De commissie spreekt over woonruimte tekorten, de verlengde Jeugdzorg, regie van ouders/verzorgers, cliëntondersteuning en de verkokering tussen Jeugdwet en Wmo. In het kader van de huidige coronacrisis, is de vraag of de huidige plannen nog reëel zijn.
Wethouder van der Linden licht toe dat het effect van corona zeker groot is op jongeren, maar de basisstructuur van de jeugdzorg is goed om de problematiek op te vangen. Er zijn wel extra risico's op het gebied van jongerenwerkloosheid, huisvesting etc. Na de jaarwisseling komt er een RIB naar de raad omtrent alle maatregelen die zijn gefinancierd uit het innovatiefonds, waaronder de pontonnier.
Voor het verkrijgen van inzicht bieden de maandrapportages van de SOJ veel mogelijkheden. Het college levert deze maandrapportages aan bij de griffie en die zorgt dat deze met de commissieleden worden gedeeld. 


De commissie besluit de RIB ter kennisgeving te agenderen voor de gemeenteraad. 

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 21 april 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie agendeert de brief voor bespreking (mede in relatie tot agendapunt 5), ten behoeve van een herijking van lokaal jeugdbeleid, tezamen met het 21 april per mail verstuurde memo over onderwijs/jeugdhulp en anticiperend op de afbouw van financiële solidariteit in de regio.