Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2546638

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2546638

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2546638
Onderwerp Vaststellen Verkeersstructuurplan Spuiboulevard e.o.
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 02-04-2020 13:55:58
Onderwerp Vaststellen Verkeersstructuurplan Spuiboulevard e.o.
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 37 - Verkeersplannen en verkeersmaatregelen
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JK Buitink
Datum B&W Besluit 10-03-2020
Agendacommissie 17-03-2020
Raad 26-05-2020
Toelichting

In de Groeiagenda zijn de ruimtelijk economische ambities van de gemeente vastgelegd. In het vastgestelde stedelijke Mobiliteitsplan zijn deze voor bereikbaarheid nader gedefinieerd. Het Rijk en de provincie Zuid-Holland onderschrijven deze aanpak. Het ontbreekt echter nog aan de doorvertaling van deze ambities naar concrete maatregelen. Met de aanstaande ontwikkelingen rond de Spuiboulevard, is hier versneld behoefte aan. Dit Verkeersstructuurplan biedt een samenhangende doorvertaling van de stedelijke ambities naar een visie op de bereikbaarheid. Het voorliggende Verkeersstructuurplan vormt de ontwikkelvisie op basis waarvan verschillende deelprojecten worden uitgewerkt. Het ontwikkelscenario is geschreven om de samenhang van het bereikbaarheidsvraagstuk te duiden. In de uitwerking is ruimte gecreeerd voor ontwerp en fasering.

Gepubliceerd 02-04-2020