Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2546638

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2546638

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2546638
Onderwerp Vaststellen Verkeersstructuurplan Spuiboulevard e.o.
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 02-04-2020 13:55:58
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 april 2020 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.
Stemverklaringen van de fracties BVD, SP, CDA, VVD, GroenLinks en VSP.


 

Vergadering - Grote Projecten - dinsdag 7 april 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie is van oordeel dat het Verkeersstructuurplan een logisch, samenhangend en goed onderbouwd plan is. De uitgangspunten en ambities worden onderschreven. Vragen zijn er nog over hoe het in het grotere geheel van de mobiliteit in de stad past, of een 2e transferium aan de oostzijde van de stad is overwogen, of is onderzocht of garage Visstraat in het hart van de binnenstad aangekocht kan worden en het budget voor alle plannen dat nog niet is geregeld.

Wethouder Van der Linden geeft aan dat de Energiehuisgarage elementen van een transferium heeft. Als er meer OV kan worden georganiseerd kan het de kwaliteit van een transferium krijgen. De wethouder zegt toe bij de uitwerking van het Verkeersstructuurplan een reflectie te geven op de bijdrage die de Energiehuisgarage kan leveren aan de bereikbaarheid van de binnenstad.
Het verwerven van de parkeergarage Visstraat is 10 jaar geleden voor het laatst bekeken. Voor het verwerven betaal je, gezien de locatie in de binnenstad, waarschijnlijk de hoofdprijs.
Omdat de meeste mensen een auto hebben, blijft de auto belangrijk. Het college stuurt wel op de auto via onder andere parkeernormen.
De wethouder komt nog terug op de technische vraag van de VVD over of de extra verkeersbewegingen door het toevoegen van woningen zijn verrekend met het verdwijnen van vierkante kantoormeters.
Wat betreft budget en fasering: Met het gevraagde voorbereidingskrediet van 460.000 euro worden afzonderlijke raadsvoorstellen voorbereid voor -in eerste instantie- de infrastructurele maatregelen, parkeergarage Spuihaven en transferium Weeskinderendijk. Het budget zal in die raadsvoorstellen ook aan de orde komen.

De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van mei zodat er nog gelegenheid voor raad en college is nadere technische vragen te stellen cq. beantwoorden.