Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2534240

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2534240

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2534240
Onderwerp Antwoordbrief Gemeente Dordrecht op Brandbrief over situatie van een aantal kunstenaars aan de Singel
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 18-03-2020 10:45:14
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 12 mei 2020 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Fracties staan wisselend in hun oordeel over het raadsvoorstel. Voor sommige fracties is voldoende duidelijk hoe de Cultuurnota moet bijdragen aan de Groeiagenda; voor anderen niet. Sommige fracties kunnen enkele bezuinigingsprioriteiten geven; anderen niet. Onderwerpen die in het debat terugkeren zijn de breedte (cultuur voor jong en oud, en ook regie op het beleid vanuit de breedte, door jong en oud), cultuur in de wijken, de cultuurmakelaar en laagdrempelige omgang met cultuurinitiatieven van Dordtenaren.
Wat betreft bezuinigingen wil de wethouder in elk geval behouden wat de afgelopen jaren is gerealiseerd, dit is immers succesvol gebleken. De wethouder geeft wel aan dat er nauwelijks tot geen ruimte zal zijn voor kadernota-claims (de kadernota krijgt ook een voorlopig karakter), niet vanuit cultuur en ook niet vanuit andere terreinen. Dit terwijl bepaalde onderdelen van de Cultuurnota toch echt extra geld kosten. De Eneco-middelen zullen in principe geen culturele bestemming krijgen. Het college wil deze vooral inzetten voor woningbouw. 
De commissie besluit het raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de gemeenteraad (2 minuten spreektijd) met als politieke vraag: hoe wil de gemeente vorm en inhoud geven aan de regie op het cultuurbeleid? 

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 21 april 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie agendeert het voorstel voor 12 mei, inclusief de bijgevoegde brieven.

Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 april 2020 14:00
Besluit:

Dit agendapunt wordt voor bespreking terugverwezen naar de commissie.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 31 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Fracties tonen zich op zich tevreden over de uitgangspunten van de Cultuurnota, benoemen de maatschappelijke relevante van cultuur maar zijn ook kritisch. Het is onduidelijk welke doelen, op welke manier moeten worden gerealiseerd. De grote betrokkenheid van de stad bij de totstandkoming van de nota lijkt te hebben geleid tot een 'wensenlijst'-nota. En de actuele vraag is in hoeverre de nota financieel haalbaar is vanwege de plotseling verwachte economische recessie. Ook zijn er opmerkingen over de keuzes voor specifieke sectoren, zoals de amateurkunst en ateliers. De commissie besluit het raadsvoorstel te agenderen als bespreekstuk voor de gemeenteraad (5 minuten spreektijd) met twee politieke vragen: 1. vinden fracties dat de nota voldoende bijdraagt aan de Groeiagenda? 2. wanneer we financiële prioriteiten moeten stellen bij de Kadernota, welke onderdelen van de Cultuurnota willen fracties dan in stand houden?

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 24 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De beeldvorming bestaat uit de twee blokken insprekers en reflectie van buiten. Hiernaast is ambtelijk een video gemaakt met reacties uit de Dordtse culturele sector op de Cultuurnota. Omdat het nog niet mogelijk is deze af te spelen in de digitale vergadering, is het filmpje verspreid per mail. De vier insprekers zijn: 1. Erik-Ward Geerlings (Weeshuistheater), 2. David Prins (Hollands Diep), 3. Adeline Visser (Jongerenraad) en 4. Sylvia Landa (o.a. voorzitter Kunstrondje Dordt en Winkeliersvereniging Voorstraat-Noord). 
Voor reflectie van buiten op de Cultuurnota is Jan Jaap Knol uitgenodigd, directeur van de Boekman stichting, onafhankelijke kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid in Nederland. Enkele punten:
- zoals de Cultuurnota terecht stelt, kan cultuur inderdaad economisch van toegevoegde waarde zijn;
- Dordrecht scoort relatief hoog op de culturele ladder, ondanks de relatief lagere sociaal-economische status van een deel van de bevolking en ondanks het bijvoorbeeld ontbreken van een universiteit;
- gezien deze bevolkingssamenstelling is Dordrecht een diverse stad, goed dus dat de Cultuurnota breed publieksbereik nastreeft;
- Dordrecht heeft nog relatief weinig aandacht voor de creatieve, aan cultuur gelieerde industrie, zoals mode, entertainment en media;
- gezien het culturele aanbod liggen er kansen voor Dordrecht om meer in te zetten op internationale zichtbaarheid.


De andere externe deskundigen voor reflectie van buiten (Marisa Monsanto) kan uiteindelijk niet deelnemen aan de digitale vergadering. Zij wordt gevraagd haar reflectie alsnog te geven, bijvoorbeeld op schrift of video.

Vergadering - Sociale Leefomgeving AFGELAST! - dinsdag 17 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Vergaderpunt wordt verplaatst naar 24 maart 2020.