Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2510937

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2510937

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2510937
Onderwerp Vaststellen Prioriteringskader Agenda Dordrecht 2030
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 20-12-2019 08:44:32
Onderwerp Vaststellen Prioriteringskader Agenda Dordrecht 2030
Programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar HL van Broekhoven
Datum B&W Besluit 17-12-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Zoals geformuleerd in het Coalitieakkoord 2018-2022 hebben wij de ambitie om de sociaal-economische positie van de stad Dordrecht en haar inwoners richting 2030 te versterken. Hierbij staan, zoals Berenschot in navolging van Tordoir en Marlet concludeert, drie opgaven centraal: - Het woningaanbod op orde te brengen zodat de regio aantrekkelijk is voor alle sociaal economische klassen en opleidingsniveaus; - De regio bereikbaarder te maken via alle mobiliteitsvarianten, zodat ontsluiting maximaal wordt; - Meer en betere aansluiting op werk, vooral ook banen met een hoger opleidingsniveau, waardoor alle Drechtstedelijke inwoners een goede kans krijgen op de arbeidsmarkt. Wij zijn ervan overtuigd dat deze drie opgaven essentieel zijn voor een gezonde ontwikkeling van Dordrecht en vanuit de onlosmakelijk verbonden agglomeratie Drechtsteden. Door een impuls te geven aan de dragende kracht van huishoudens en bedrijven in onze stad, zorgen we voor een stevige buffer om ook op de langere termijn voorzieningen voor de inwoners aan de vragende kant van de stad in stand te houden. In de Kadernota 2020 is de financiƫle strategie die hoort bij deze inhoudelijke ambitie beschreven: strategische investeringen dienen de verdiencapaciteit van de stad te bevorderen. In deze Kadernota hebben wij ook aangeboden om met elkaar te spreken over, en vervolgens te komen tot, een gezamenlijk toetsingskader op deze investeringen in de groei van de stad. Directe aanleiding hiervoor vormt de aanstaande verkoop van de Eneco-aandelen. Dit toetsingskader hebben wij in eerste aanleg vormgegeven in de vorm van Beleidskaarten, die zijn ontwikkeld als instrument ('filter') om te komen tot een concreet beeld van wat de gemeente verstaat onder strategische investeringen, die de verdiencapaciteit van de stad bevorderen. De kaarten zijn bedoeld om toekomstige investeringen in de groei van de stad te onderbouwen en aan u te presenteren, om voorstellen voor investeringen tegen elkaar af te kunnen wegen en hierover met elkaar het goede gesprek te voeren. De kaarten laten zien welke investeringen op basis van theorie en bewezen praktijk het hoogste rendement opleveren en op een termijn van 10 tot 20 jaar blijvende waarde toevoegen aan de stad die wij in 2030 willen zijn en waar dragende en vragende inwoners op termijn allemaal van profiteren. Die kansen liggen voor Dordrecht vooral op het vlak van groei van het aantal (zelfredzame) inwoners, groei van het aantal aantrekkelijke woningen, versterking van het opleidingsaanbod en van de werkgelegenheid.

Gepubliceerd 20-12-2019