Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2477638

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2477638

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2477638
Onderwerp Raadsinformatiebrief Maatregelen verkeersveiligheid Merwedestraat en Oranjelaan
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 03-10-2019 11:44:25
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 oktober 2019 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 15 oktober 2019 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie kan zich in meerderheid vinden in de voorgestelde maatregelen. Alleen het CDA en GewoonDordt geven aan tegen het terugbrengen van het aantal rijstroken van twee naar een te zijn. Dit lost volgens deze fracties het probleem niet op. Alleen intensievere en structurelere handhaving op snelheid is de oplossing. De overige fracties vinden de vermindering van het aantal rijstroken ook niet de meest ideale oplossing, maar voor de korte termijn wel een relatief eenvoudige en kostenefficiënte die de verkeersveiligheid vergroot. Daarbij wordt ook verwezen naar het positieve advies van professionals, zoals de politie. 
Vragen zijn er nog over of het stuk Noordendijk - Prins Hendrikbrug ook één rijstrook kan worden, waarom niet voor extra zebrapaden wordt gekozen, hoe het zit met doorstroming ten tijde van werkzaamheden aan de N3, het oversteken van de busbaan en het fietspad door afslaand verkeer richting Stadswerven en de Jumbo en het gebrek aan instrumenten en bevoegdheden om als gemeente te kunnen handhaven. 

Wethouder Van der Linden geeft aan dat de gemeente niet over flitspalen gaat. Het Openbaar Ministerie is zeer terughoudend in het plaatsen van flitspalen. Het Rijk ziet op dit moment geen aanleiding om de bevoegdheden van BOA’s uit te breiden. Meer gemeenten willen dat graag, maar dit is een langlopend dossier. Extra zebrapaden kan alleen samen met extra verkeerslichten. Daarom stelt het college dit nu niet voor. Het college gaat het effect van de maatregelen monitoren. De wethouder komt nog terug op de veiligheid van het bestaande zebrapad bij BOB Autowas en Struyk Verwo en het oversteken van de busbaan en het fietspad door afslaand verkeer bij Stadswerven en de Jumbo. Het aantal rijstroken voor het stuk Noordendijk - Prins Hendrikbrug gaat de wethouder nog bekijken. Als blijkt dat er hard wordt gereden en er veel in wordt gehaald kan het alsnog aanleiding zijn er één rijstrook van te maken.

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen en het burgerinitiatief 'Hantering van de maximaal toegestane snelheid op de Merwedestraat en naast gelegen Parallelweg' als hamerstuk te agenderen middels het ontwerp raadsbesluit dat door de griffier is opgesteld.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 8 oktober 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De raadsinformatiebrief komt voort uit een aangenomen motie bij de Kadernota 2020 en een toezegging van wethouder Van der Linden bij de behandeling van het burgerinitiatief 'Hantering van de maximaal toegestane snelheid op de Merwedestraat en naast gelegen Parallelweg.' Omdat het college, vanwege de naderende winter, de voorgestelde maatregelen zo snel mogelijk wil doorvoeren besluit de commissie de raadsinformatiebrief in combinatie met het burgerinitiatief te agenderen voor de commissie van 15 oktober.