Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 246066

Gemeente Dordrecht

Dossier - 246066

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 246066
Onderwerp Vaststellen van het Energiebeleid Dordrecht tranche 2009-2013
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 30-09-2009 17:44:20
Onderwerp Vaststellen van het Energiebeleid Dordrecht tranche 2009-2013
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 150 - Klimaat en duurzaamheid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder D.A. van Steensel
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon (078) 639 8283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar R. Sweers, (078) 639 6859
Datum B&W Besluit 21-09-2009
Datum verzending 07-10-2009
Agendacommissie 13-10-2009
Adviescommissie 17-11-2009
Raad 24-11-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting U hebt op 11 mei 2004 de Nota Klimaatbeleid (beleidsdeel) en vervolgens op 29 juni 2004 de Nota Klimaatbeleid (meerjarenuitvoeringsprogramma 2004-2007) vastgesteld. Zie hiervoor het oude raadsiformatiesysteem (RIS). De gemeente heeft op basis hiervan op tal van beleidsterreinen ingezet op energiebesparing en op het gebruik van duurzame energie. In bijgaand raadsvoorstel en bij gerelateerde dossiers worden daarvan tal van voorbeeelden genoemd. Naar het oordeel van het college is het geldende beleid echter aan actualisatie en intensivering toe en stelt het college u in het raadsvoorstel voor het energiebeleid tranche 2009-2013 vast te stellen. Met dit nieuwe energiebeleid kiest het college voor een integrale en praktische aanpak met haalbare tussendoelen en maatregelen met een kosteneffectieve en comfortverhogende uitkomst. Het college heeft met dit beleid de ambitie een koploperspositie te gaan innemen ten opzichte van de andere 100.000-plus-gemeenten. Onder voorbehoud dat u instemt met het voorgestelde beleid heeft het rijk subsidie verstrekt uit de Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) om de geformuleerde doelen te realiseren. De kosten van uitvoering (zie paragraaf 3.6 van de bij het raadsvoorstel horende beleidsnota) worden voor een deel gedekt uit deze SLOK-uitkering en zijn voor een deel budgettair neutraal en betekenen een verschuiving binnen bestaande budgetten voor dit doel, waarvoor de gemeentebegroting door u dient te worden gewijzigd. In een deel van de kosten is nu niet voorzien en daarover zullen nog dekkingsvoorstellen volgen in het vervolgtraject. Van ambtelijke zijde is gemeld, mits u instemt met beslispunt 3, dat de resultaten van het onderzoek naar een actieve rol van de gemeente bij duurzame energie (beleidsmaatregel 6.2) u in februari/maart 2010 zal bereiken. Voorstellen over de aanpak van bestaande particuliere woningen (beleidsmaatregel 3.3) en over het stimuleren van energiebesparing bij bedrijven (beleidsmaatregel 4.3) zullen zoals nu is voorzien medio 2010 aan u worden aangeboden. Van ambtelijke zijde is ook het aanbod gedaan desgewenst het energiebeleid in de vorm van een presentatie aan u toe te lichten. U wordt in de gelegenheid gesteld de hoofdlijnen en uitgangspunten van het door het college voorgestane beleid te beoordelen en daarover de raad te adviseren en uit te spreken of u over dit onderwerp een presentatie wilt ontvangen. N.B. U ontvangt bijgaand een zwartwit-versie van de beleidsnota en het bijbehorende masterplan. Op het RIS kunt u de kleurenversies raadplegen.
Gepubliceerd 30-09-2009