Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2430803

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2430803

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2430803
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 150kv-ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 27-06-2019 16:35:01
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 150kv-ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (REC)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C. van Rijk, tel.no. 770 4902
Datum B&W Besluit 25-06-2019
Raad 9-07-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

TenneT is voornemens een kabeltracé 150 kV aan te leggen tussen Dordrecht Merwedehaven en Alblasserdam. Hierover voert TenneT al enige tijd overleg met Dordrecht, Alblasserdam en Papendrecht. Het tracé loopt parallel aan de bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding. Op dit moment wordt het 150kV-station Alblasserdam vanuit het hoogspanningstransportnet volledig gevoed via het 150kV-station Dordrecht Merwedehaven. TenneT wenst het station via twee wegen te voeden om de leveringszekerheid voor het 150 kV-station Alblasserdam en daarmee de regio Alblasserwaard te vergroten. Om dit tracé aan te kunnen leggen is een herziening van bestemmingsplannen in Papendrecht, Alblasserdam en Dordrecht noodzakelijk. Voor Dordrecht is dit een herziening van het bestemmingsplan "De Staart", vastgesteld op 25 juni 2013 (RIS-nummer 1049250). Met het oog op deze herziening heeft uw raad op 9 mei 2018 (RIS-nummer 2013333) besloten om geen Milieu Effect Rapport op te stellen. Uw raad stemde in met de m.e.r.-beoordeling Kabeltracé 150 kV Dordrecht Merwedehaven – Alblasserdam van TenneT. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 14 januari tot en met 25 februari 2019 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Tussen TenneT en de gemeente heeft afstemming plaatsgevonden over de situering van de Skaeve Huse. Op 3 juni 2019 is met TenneT een overeenkomst gesloten over het gebruik van de openbare grond voor de aanleg van het kabeltracé.

Gepubliceerd 27-06-2019