Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2393976

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2393976

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2393976
Onderwerp Vaststellen Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 30-04-2019 11:53:08
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 mei 2019 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 mei 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De meeste fracties kunnen zich in grote lijnen vinden in de voorliggende verordening. In de commissie leeft wel een brede zorg over de huisvestingsmogelijkheden voor starters en studenten. De voorgestelde minimale omvang van 70 m2 per woning om een vergunning te krijgen voor woningvorming staat wat de commissie betreft op gespannen voet met de wens van de raad om starters en studenten meer kans te bieden op een woning in de stad. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt ook toe. Deze huishoudens hebben geen 70 m2 nodig. Datzelfde vindt de commissie van de quoteringsregeling van 2% per straat voor het aantal in onzelfstandige woningen om te zetten woonruimten. Deze regeling geldt voor de hele stad. De commissie vraagt om meer maatwerk om bijvoorbeeld voor de binnenstad hiervan af te kunnen wijken. VVD en PVV zijn van mening dat de voorrangsregeling voor statushouders kan vervallen en dat statushouders ook in tijdelijke huisvesting kunnen worden gehuisvest. Gewoon Dordt wil personen bij co-ouderschap dezelfde voorrangsregeling geven als bij een vechtscheiding. Over standplaatsen van woonwagens vraagt Gewoon Dordt of de verordening voldoet aan de uitspraak van het College voor de rechten van de mens. Beter voor Dordt vraagt of het college een meldpunt voor huurders in de particuliere sector wil ondersteunen.

Wethouder Stam antwoordt dat het college wil vasthouden aan de voorrangsregeling voor statushouders. Alternatieven voor statushouders zijn lastig te realiseren. Het college vindt tijdelijke huisvesting ook niet humaan gezien de situatie waar ze uit komen. Het is ook niet bevorderlijk voor de integratie. Wat betreft wachtlijsten zit Dordrecht rond de norm van 2 jaar. De druk is niet zo groot als we soms denken. De 70 m2 is de uitkomst van een uitvraag naar wat prettig wonen is. Zit zijn externe landelijke cijfers, maar de wethouder zegt toe deze gegevens nog naar de commissie te sturen. Dordrecht heeft volgens de wethouder al voldoende kleine woningen. Door bouwen van grotere woningen komt de doorstroming op gang waardoor meer ruimte voor starters ontstaat. De quotering van 2% is tot stand gekomen op verzoek van de raad zelf om overlast tegen te gaan. De resultaten voor de leefbaarheid in wijken zijn ook goed. Daarom is dit nu gehandhaafd. Maatwerk is volgens de wethouder mogelijk voor andere doelgroepen binnen de verordening. De voorrangsregeling voor co-ouderschap is een punt van heroverweging. Dit is wel fraudegevoelig. Er is tijd nodig om onderzoek te doen naar alle voorrangsregelingen. De wethouder zegt toe daarmee terug te komen naar de commissie. Het college onderzoekt hoe het probleem van de standplaatsen voor woonwagens kan worden opgelost. De wethouder zegt toe dat het college na het zomerreces terugkomt op de ondersteuning van een meldpunt voor particuliere huurders. De wethouder komt daarnaast zo snel mogelijk terug op de effecten van de regels voor eenpersoonshoudens en studentenhuisvesting.

GroenLinks kondigt aan een motie te overwegen over de 70 m2 en quoteringsregeling in relatie tot starters en studenten. VVD kondigt aan een amendement te overwegen over de voorrangsregeling voor statushouders.

De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te agenderen waarbij de bespreking gaat over eventuele moties en amendementen.