Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2393976

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2393976

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2393976
Onderwerp Vaststellen Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 30-04-2019 11:53:08
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 mei 2019 14:00
Status Verworpen
Titel A6 Amendement Huisvestingsverordening
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit: Het besluit 'Vaststellen Huisvestingsverordening Dordrecht 2019' als volgt te wijzigen: In artikel 3.3.4 ('weigeringsgronden voor vergunning') lid a "70 m2 GO per woning" te wijzigen in "30 m2 GO per woning"; In dit artikel Lid b en lid c te laten vervallen; Artikel 3.3.5 ('woningvorming in het kernwinkelgebied') te laten vervallen.
A6 Amendement Huisvestingsverordening.pdf
Stemming A6 Amendement Huisvestigingsverordening.pdf
Status Verworpen
Titel A5 Amendement Intrekken art. 2.1.2. lid 1
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit Artikel 2.1.2 lid 3 onder b (“vergunninghouder die een verblijfsvergunning heeft ontvangen als bedoeld in artikel 8, onder a, b,c of d van de Vreemdelingenwet 2000") te schrappen.
A5 Amendement Intrekken art. 2.1.2. Huisvestingsverordening.pdf
Stemming A5 Amendement intrekken artikel 2-1-2 lid 1 letter b van de Huisvestigingsverordening.pdf