Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2379518

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2379518

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2379518
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet en vaststellen Uitvoeringsprogramma 2019 fietsnota 'Dordt fietst verder!'
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2019 13:47:05
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2019 14:00
Besluit:

Amendement A3 wordt aangenomen met 25 stemmen voor en 12 stemmen tegen. Het geamendeerde voorstel wordt unaniem door de raad aangenomen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 16 april 2019 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie is in grote lijnen content met het uitvoeringprogramma 2019. Veel fracties hebben wel bezwaren bij het investeren in het verlichten van de Bildersteeg omdat dit geen doorgaande fietsroute is. Bij de fietsapp willen diverse fracties weten wat dit voor effect heeft op de doorstroming van het autoverkeer. Veel fracties geven daarnaast ook aan dat de ambitie ten aanzien van het aandeel van fietsen in de 'modal split' in 2024 hoger mag dan de nu genoemde 30%. Bij de fietsvlonders wil een aantal fracties weten hoe de plaatsing hiervan wordt afgewogen tegen het hiervoor gebruiken van parkeergelegenheid voor auto's.

Wethouder Van der Linden antwoord dat in het vervolgprogramma 2020-2022 meer voorstellen volgen voor fietsinfrastructuur. Bij de fietsvlonders wordt per plek geëxperimenteerd. Als de parkeerplek veel wordt gebruikt ligt het niet voor de hand deze te onttrekken. Ten aanzien van de Bildersteeg geeft de wethouder aan dat de keuze aan de raad is. Er zijn geen cijfers over het gebruik van de route. De route is wel drukker geworden. Het is momenteel geen hoofdroute. Dit kan het wel worden in de toekomst. Voor deze plek is gekozen omdat het een rol speelt in de oostelijke route. Wat betreft de fietsapp: Er liggen nu lussen in het wegdek. Met de app kunnen we fietsers op langere afstand aan zien komen. VRI’s worden steeds slimmer. Zowel auto- als fietsverkeer wordt hiermee geholpen. De app is op termijn ook goedkoper dan het aanleggen van lussen.
De vragen van Fractie Jager worden technisch beantwoord. 

Diverse fracties geven aan een amendement te overwegen waarmee de investering in de Bildersteeg uit het programma wordt gehaald en het budget wordt toegevoegd aan het uitvoeringsprogramma 2020-2022.

De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te agenderen. Er wordt dan alleen gestemd over het eventuele amendement en het voorstel. Beide hoeven inhoudelijk niet meer besproken te worden. Als er geen amendement wordt ingediend adviseert de commissie de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen.