Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2373531

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2373531

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2373531
Onderwerp Vormen van bestemmingsreserve Strategische Investeringen voor Zuidelijk Stationsgebied en het beschikbaar stellen van krediet
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2019 13:47:05
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 mei 2019 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 14 mei 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie is positief over de plannen rondom het zuidelijk stationsgebied en de betekenis daarvan voor de stad. Diverse fracties hebben nog wel vragen bij de financiële risico's. Wat betekent het voor de plannen als de rijksoverheid toch niet financieel gaat bijdragen? Ook willen diverse fracties meer inzicht in hoe de totaalkosten van 11 miljoen euro en het voorbereidingskrediet van 870.000 euro zijn opgebouwd. Ook zijn er nog vragen over hoe de plannen zich verhouden tot de discussie rondom de interwijkverbinding.

Wethouder van der Linden antwoordt dat het college een betere interwijkverbinding wil, maar dat een tunnel of brug een kostbare oplossing is. Hierover moet later het debat nog worden gevoerd. Er wordt bij de huidige plannen wel rekening mee gehouden. Het risico is dat er veel aanspraak wordt gemaakt op de beschikbare rijksgelden waardoor het bedrag over meer gemeenten wordt gespreid of er aanvragen van gemeenten niet worden gehonoreerd. Daarom is het belangrijk nu budget te reserveren om aan de rijksoverheid te laten zien hoe ver Dordrecht al is met de plannen. Maar daarmee is er nog geen definitieve zekerheid. Als er geen rijksgeld komt is er een gat van 3,5 miljoen euro in de businesscase. Als zich dat voordoet moeten we nadenken over het aanpassen van de ambitie of zoeken naar andere dekking. De wethouder zegt toe vertrouwelijk meer inzicht te geven in de opbouw van het voorbereidingskrediet en de totaalkosten. 

De commissie besluit de raad te adviseren het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 16 april 2019 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

Op verzoek van de PvdA besluit de commissie dit voorstel te bespreken in de commissie. Bespreekpunten daarbij zijn het doorlopen proces, de relatie met de Groeiagenda, de keuze voor de voorkeursvariant, de gevolgen voor loop- en fietsroutes en de kwaliteit van het groen in het Weizigtpark. Ook wordt het college gevraagd duidelijker aan te geven wat er door de raad vastgesteld moet worden qua ontwerp.