Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2366456

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2366456

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2366456
Onderwerp Vaststellen Transitievisie Warmte 1.0
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 14-03-2019 10:48:04
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2019 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van de fracties VVD, VSP, GroenLinks en PVV.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 april 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Vogelaar spreekt in namens Drechtse Stromen.

Een oordeel dat breed in de commissie leeft is dat voorliggende Transitievisie Warmte 1.0 een goede eerste aanzet is en een goed startpunt om het verder uit te gaan werken. Diverse fracties geven de volgende aandachtspunten mee voor het vervolg: informeren en motiveren van inwoners, zekerheid en betaalbaarheid voor inwoners (bijvoorbeeld via een revolverend fonds), duurzame voeding voor het warmtenet, ruimte houden voor nieuwe technologieën zoals waterstof via de bestaande gas-infrastructuur, aandacht voor isoleren van woningen, leren van ervaringen van andere regio's en plaatsen met historische binnensteden.

Wethouder Van der Linden geeft aan dat het vooral een grote sociale transformatie is. We kunnen veel leren van andere steden en regio’s. Ten aanzien van de duurzame voeding van het warmtenet meldt hij dat HVC een opsporingsvergunning heeft voor geothermie, daar wordt aan gewerkt. Het jaartal is nog niet bekend. Ook van belang is om overzicht van de mogelijkheden voor inwoners te creëren. Alternatief gebruik van de bestaande gas-infrastructuur zoals biogas of waterstof zijn in ontwikkeling, maar wordt in eerste instantie ingezet in de zware industrie. Daarna bij het zwaar wegtransport. Op termijn kan het interessant worden voor woningen, ook voor onze historische binnenstad. Maar op dit moment is nog geen concreet leverbare oplossing voorhanden. Daarom is deze mogelijkheid als derde in de voorkeursvolgorde opgenomen, na het warmtenet en all-electric. Op het moment dat dit voor woningen wel concreet wordt, wordt de voorkeursvolgorde opnieuw bekeken.


De wethouder kondigt aan dat het Opgaveplan Energietransitie binnenkort naar de raad komt. Dan kan in bredere zin worden gedebatteerd over de energietransitie.


De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen. 

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 19 maart 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit voorstel inhoudelijk te bespreken in de commissievergadering van 9 april waarbij de kernvraag van de bespreking is: Kan de commissie zich vinden in de uitgangspunten en randvoorwaarden, afwegingscriteria en de voorkeursvolgorde van warmteopties?