Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2359517

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2359517

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2359517
Onderwerp Eindadvies commissie Deetman inzake Toekomst Regionale Samenwerking Drechtstedengemeenten
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 05-03-2019 14:15:31
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 maart 2019 14:00
Status Aangenomen
Titel A2 Amendement Eindadvies commissie Deetman
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit het voorliggende besluit als volgt te wijzigen: 1. De uitvoering van de breed gedragen en vrijwel unaniem vastgestelde Groeiagenda 2030 voortvarend in gang te zetten en (meervoudig) lokaal te beleggen bij de colleges van B&W en de gemeenteraden van de zeven deelnemende gemeenten ; 2. Kennis te nemen van het rapport “Voorbereidingscommissie toekomst regionale samenwerking Drechtstedengemeenten”; 3. Als uitgangspunten voor de uitvoeringswijze van de Groeiagenda te besluiten tot: a. Toekomstige regiobrede en themaoverstijgende visievorming leidt via lokale besluitvorming tot regionale vaststelling in de Drechtraad; b. De uitvoering wordt per thema (meervoudig) lokaal opgepakt en afgestemd in een bestuurlijke werkgroep (lijkend op een portefeuillehoudersoverleg), waarbij iedere bestuurlijke werkgroep één of twee trekkers voordraagt; c. Het Drechtstedenbestuur (DSB) • bestaat uit tenminste één vertegenwoordiger per gemeente; • voorziet erin dat de Drechtraad met de trekkers van de thema’s (wonen, werken en mobiliteit) in gesprek kan komen over de voortgang en de verhouding tot de verschillende visies; • bestuurt het sociaal domein, de bedrijfsvoering en de externe betrekkingen en legt hierover verantwoording af aan de Drechtraad; • het Drechstedenbestuur wordt bijgewoond door de trekkers en stemmen daar af over hun thema’s; d. Middelen en menskracht voor de uitvoering van de thema’s worden op voorstel van de gemeentesecretarissen aan de colleges van B&W en na bestuurlijke besluitvorming bijeengebracht en ter beschikking gesteld aan de betreffende bestuurlijke werkgroepen / trekkers. De optelsom van de huidige toegekende budgetten blijft meerjarig beschikbaar voor de uitvoering tenminste tot en met 2022; 1 e. De trekkers stellen samen met de voorzitter van de regio tweemaal per jaar een feitelijke voortgangsrapportage op die de 7 gemeenteraden en de Drechtraad inzicht biedt in de voortgang; f. We werken vooral in vertrouwen samen en niet op basis van uitputtende regels, we praten met elkaar in plaats van over elkaar en we richten onze energie vooral op de maatschappelijke vraagstukken in plaats van op beleidsvorming en onderlinge vergaderdruk. De vergaderschema’s van de relevante gremia worden hierop aangepast. Regelmatig worden er themabijeenkomsten georganiseerd waaraan ook andere raadsleden dan Drechtraadsleden kunnen deelnemen; g. Vóór 1 november 2019 wordt vanuit Dordrecht als ‘penvoerder’ een voorstel gedaan voor een beknopte, herziene GR-D tekst die aansluit bij de nieuwe werkwijze, vast te stellen door de relevante bestuursorganen van de 7 gemeenten. 4. Het college van B&W opdracht te geven a. In samenspraak met de overige B&W’s, uiterlijk in april trekkers aan te wijzen op de vier onderscheiden thema’s wonen, werken, mobiliteit en spoorzone (alleen voor Dordrecht en Zwijndrecht); b. De voorzitter van de regio te verzoeken om • zo spoedig mogelijk het proces tot aanwijzing van de trekkers te laten starten en in onderlinge afstemming te laten plaatsvinden; • Het DSB te verzoeken in afstemming met de betreffende maatschappelijke partners, de preciezere implementatie van de triplehelix-samenwerking vorm te geven; c. Binnen de huidige GR-D samenwerking een portefeuillehouder Coördinatie Externe Betrekkingen te realiseren conform de eindnotitie van de Voorbereidingscommissie.
A2 Amendement Eindadvies commissie Deetman.pdf
Stemming A2 Amendement Eindadvies commissie Deetman inzake Toekomst RSD gemeenten-.pdf
Status Verworpen
Titel A3 Amendement Terug naar de kern
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit: Het ontwerpbesluit als volgt aan te passen: Punten 1 tot en met 4 (alle feitelijke besluitvormende punten) te vervangen door: -1. De regionale groeiagenda wordt verlaten. Plannen voor woningbouw en voor stimulering van de economie en het scheppen van banen worden, binnen de beperkte mogelijkheden die we als lokaal bestuur hebben, op gemeentelijk niveau opgesteld en uitgevoerd; - 2 a. Het Drechtstedenbestuur (DSB) dient te bestaan uit één vertegenwoordiger per gemeente, waar bij stemmingen in het bestuur het stemgewicht bepaald zal worden door de financiële bijdrage van iedere gemeente aan het geheel; b. Het DSB is verantwoordelijk voor de aansturing van de diverse uitvoeringsorganisaties (belastingdienst, sociale dienst, servicecentrum). De diensten worden zodanig ingericht dat iedere gemeente haar eigen beleid kan voeren, zoals nu al het geval bij de belastingdienst (eigen tarieven en normen voor kwijtschelding); c. Er wordt een einde gemaakt aan praatclubs als het Economie Board. d. Waar samenwerking tussen twee of meer gemeenten gewenst is, zoals bij de Spoorzone tussen Zwójndrecht en Dordrecht, zal dat door die gemeenten geregeld worden, zonder bemoeienis van het DSB; e. Omdat de diverse onderdelen van de GR zich niet meer bezig zullen houden met beleid kan de Drechtraad beperkt worden tot een enkele vergadering per jaar, voornamelijk gericht op het uitwisselen van ervaringen en kennis. -3 Samen met de andere gemeenten zal gewerkt worden aan een nieuwe gemeenschappelijke regeling, die vooral gericht zal zijn op praktische samenwerking, met maximale beleidsvrijheid voor de afzonderlijke gemeenten.
A3 Amendement Terug naar de kern.pdf
Stemming A3 Amendement -Terug naar de kern-.pdf