Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 233857

Gemeente Dordrecht

Dossier - 233857

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 233857
Onderwerp Raadsinformatie over voorontwerp-bestemmingsplan 'Begripsbepaling wonen'
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2009 11:15:22
Onderwerp Raadsinformatie over voorontwerp-bestemmingsplan 'Begripsbepaling wonen'
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder J.W. Spigt
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Aanspreekpunt telefoon 639 8287
Aanspreekpunt e-mail ldh.arlman-rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C. van Rijk (078) 639.8495
Datum B&W Besluit 01-09-2009
Datum verzending 09-09-2009
Agendacommissie 15-09-2009
Adviescommissie 29-09-2009
Raad 06-10-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Het college wil in alle op dit moment van kracht zijnde bestemmingsplannen het begrip ‘wonen’ uniformeren. Het is de bedoeling dat op plaatsen waar als bestemming ‘wonen’ geldt, op grond van het bestemmingsplan kamerverhuur altijd is toegestaan. Dit is in veel gevallen een verruiming ten opzichte van de huidige situatie, waarin het begrip ‘woning’ is gedefinieerd als ‘een ruimte, bestemd voor bewoning door één huishouden/gezin’. Daarmee is in bepaalde gevallen ook kamerverhuur waarvan geen overlast wordt verwacht, niet toegestaan. Regulering van kamerverhuur zou uitsluitend via de Huisvestingsverordening moeten geschieden. Blijkens de stukken ziet het college daarvan als voordeel, dat er één instrument wordt ingezet voor regulering van kamerverhuur (de Huisvestingsverordening), dat er gericht kan worden ingespeeld op kamerverhuur waarvan overlast wordt voorzien en dat er via de Huisvestingsverordening sneller kan worden ingespeeld op situaties die om ingrijpen vragen dan via wijziging van een bestemmingsplan. Het college wil de nu geldende bestemmingsplannen via één ‘parapluherziening’ aanpassen. Dat kan alleen als de herziening voor 1 januari 2010 ter inzage wordt gelegd. Ter inzage legging is pas mogelijk als de inspraak- en overlegprocedure is afgerond. Over het algemeen wordt die procedure pas opgestart nadat bespreking van het voorontwerp bestemmingsplan in de Adviescommissie heeft plaatsgevonden. Namens het college is aangegeven dat er in dit geval veel waarde wordt gehecht aan overleg met u voordat met de inspraak wordt gestart. Dit overleg zou - gelet op de mogelijkheid een 'parapluherziening' te kunnen toepassen - uiterlijk in de Adviescommissie van 22 september 2009 moeten plaatsvinden. Dit spoort niet met de afspraak, dat er ten minste 2 weken moeten zitten tussen behandeling in de Agendacommissie en die in de Adviescommissie, maar doet wel recht aan het gebruik, dat de raad in een zo vroeg mogelijk stadium, dus nog voor de inspraak, bij een bestemmingsplanprocedure wordt betrokken. De onderhavige raadsinformatiebrief wordt u voorgelegd in samenhang met de raadsinformatiebrief over de 6e wijziging van de Huisvestingsverordening (dossiernummer 233864). Bespreking in de Adviescommissie van 22 september a.s. zou gecombineerd kunnen worden aan de voorziene behandeling van het onderwerp 'huisvesting arbeidsmigranten' (dossiernummer 115742).
Gepubliceerd 04-09-2009