Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 230025

Gemeente Dordrecht

Dossier - 230025

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 230025
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Partiële herziening hoofdaardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht"
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 31-08-2009 12:56:50
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Partiële herziening hoofdaardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht"
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder J.W. Spigt
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Aanspreekpunt telefoon 639 8287
Aanspreekpunt e-mail ldh.arlman-rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P.J. de Haas, 639 6848
Datum B&W Besluit 25-08-2009
Datum verzending 02-09-2009
Agendacommissie 08-09-2009
Raad 15-09-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting In de afgelopen periode heeft het college u een aantal keren geïnformeerd over het verloop van deze bestemmingsplanprocedure, met inbegrip van de aanpassingen die naar aanleiding van de gebruikelijke inspraak- en vooroverlegronde in het oorspronkelijke ontwerpplan zijn aangebracht, en de milieueffecten (zie hieronder bij ‘gerelateerde dossiers’). Een bestemmingsplan uitsluitend ten behoeve van de door de Gasunie beoogde gasleiding is nodig om de aanleg hiervan te realiseren, zonder onnodige vertraging vanwege andere niet op de gasleiding als zodanig betrekking hebbende factoren. Gedurende de ter visie legging van het aangepaste ontwerpplan zijn geen zienswijzen ontvangen, waardoor dit aangepaste ontwerpplan naar het oordeel van het college verder ongewijzigd, en in het belang van de Gasunie nu ook snel, dient te worden vastgesteld. In bijgaand raadsvoorstel vraagt het college u hiertoe te besluiten. Het bij het raadsvoorstel behorende ingebonden planboekje in kleur, inclusief de situatietekening, zijn afzonderlijk aan alle raadsleden gezonden en ook op het RIS geplaatst.
Gepubliceerd 31-08-2009