Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2296204

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2296204

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2296204
Onderwerp Vaststellen Lokaal plan Jeugd 2019-2022 en meerjarenperspectief Jeugd ZHZ
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 16-11-2018 11:41:13
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 18 december 2018 14:00
Besluit:

De raad besluit in te stemmen met het geamendeerde voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 27 november 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Inspreker mw. Van Hell bepleit dat professionals niet enkel hulp moeten bieden, maar vooral ook empathie, medemenselijkheid etc. moeten tonen. Ook zouden ouders een belangrijker rol en/of meer ondersteuning moeten krijgen bij de hulp aan hun kind. Diverse fracties nemen het pleidooi over in hun woordvoering.


De commissie debatteert uitgebreid over het lokale en het regionale deel van het raadsvoorstel. Over het lokale: fracties kunnen in de kern instemmen met de voorgestelde lijnen. Tegelijkertijd vinden fracties het ook open deuren en missen ze uitwerking van de lijnen. Fracties vinden ook dat er te veel aandacht is voor innovatie, pilots etc. terwijl de basis nog niet op orde is. Daarnaast zijn fracties het er niet mee eens dat ze voor deze uitwerking in 2019 aparte voorstellen gaan krijgen in plaats van een totaalvoorstel. In debat met de wethouder concludeert de commissie dit lokaal plan te beschouwen als visiedocument dat uitwerking vraagt en waarin ruimte is voor aanpassingen door actualiteit, voortschrijdend inzicht etc. Hamvraag daarbij is: gaat het lokale plan werken? En hoe komen we dat te weten? De wethouder zegt toe de commissie een overzicht te sturen van welke raadsvoorstellen voortkomend uit (of gerelateerd aan) het lokaal plan kunnen worden verwacht op elk moment.


Net als in eerdere debatten over het regionale jeugdhulpbeleid (MJP), zijn fracties kritisch. Het stuk is onder meer technocratisch, doet niets aan bureaucratie, toont geen transformatie-ambitie en de zorgprofielen zijn ongewenst. De wethouder onderschrijft de kritiek. Dordrecht is wel de enige raad die het MJP nog niet heeft vastgesteld en dit leidt tot wrevel in de regio, laat de wethouder weten.


De commissie besluit door middel van een amendement in de gemeenteraad beslispunt 2 aan te passen en zo niet akkoord te gaan met het inhoudelijk beleid dat is ingezet met het MJP; fractie VVD zal het amendement inbrengen namens alle fracties en debat in de raad is in principe niet nodig.