Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsvoorstel - 2295196 - Instemmen met de Voorlopige Prognose 2019 en wijzigen van de begroting

Gemeente Dordrecht

Raadsvoorstel - 2295196 - Instemmen met de Voorlopige Prognose 2019 en wijzigen van de begroting

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2295196
Onderwerp Instemmen met de Voorlopige Prognose 2019 en wijzigen van de begroting
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2018 12:28:30
Onderwerp Instemmen met de Voorlopige Prognose 2019 en wijzigen van de begroting
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 85 - Grondbedrijf
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar AH Nap, 770 4871
Datum B&W Besluit 13-11-2018
Gerelateerde zaak 2188854
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De voorlopige prognose voor 2019 laat een positief beeld zien voor zowel de lange als de korte termijn. De verbeterde marktomstandigheden hebben geleid tot een positieve herwaardering van de grondopbrengsten in een aantal projecten. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe ontwikkellocaties toegevoegd aan de portefeuille die positief effect hebben op de vermogenspositie. Bij de Kadernota 2018 heeft uw raad een tweetal besluiten genomen die een ingrijpend effect hebben op de vermogenspositie van het Grondbedrijf. Allereerst worden de verliesvoorzieningen van de verliesgevende exploitaties vanaf 1 januari 2018 op eindwaarde gevormd. Daarnaast komen de structurele inkomsten uit de erfpachtexploitaties per 1 januari 2018 niet meer ten gunste van de algemene reserve Grondbedrijf maar dragen direct bij aan de exploitatie van de stad. Deze hebben een eenmalig effect gehad en is zijn nu verwerkt in de cijfers voorlopige prognose 2019. Als gevolg van deze administratieve wijzigingen neemt de vermogenspositie af ten opzichte van de prognose 2018, maar deze is met € 21,2 miljoen nog steeds positief. De verwachting is dat de reserve van het grondbedrijf bij de jaarrekening 2018 € 4,1 miljoen zal bedragen en de komende jaren verder zal toenemen als gevolg van tussentijdse winstnemingen op grondexploitaties.

Gepubliceerd 15-11-2018