Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2291681

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2291681

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2291681
Onderwerp Instemmen met bedrijfsverplaatsing Dolderman
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 08-11-2018 16:19:57
Onderwerp Instemmen met bedrijfsverplaatsing Dolderman
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar NJ de Wit, 770 4853
Datum B&W Besluit 06-11-2018
Gerelateerde zaak 2189140
Agendacommissie 20-11-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

e Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (hierna: ROM-D) heeft afgelopen jaar gewerkt aan een businesscase voor de verplaatsing van het bedrijf Dolderman uit de Binnen Kalkhaven naar de Tweede Merwedehaven, gekoppeld aan de herontwikkeling van het gebied. De businesscase is tot stand gekomen in goed overleg met de twee belangrijkste betrokken marktpartijen: Dolderman en Pon. Uit de businesscase blijkt dat sprake is van een onrendabele top van € 3 miljoen. De ROM-D doet een beroep op de gemeente en de provincie om bij te dragen aan het afdekken van deze onrendabele top. Mede gelet op de in het coalitieakkoord opgenomen ambitie om bedrijven te behouden voor de stad en ruimte te geven voor groei op een nieuwe locatie stellen wij uw raad onder voorwaarden voor € 1,5 miljoen in de vorm van een cofinanciering beschikbaar te stellen en een verzoek bij de provincie in te dienen om eenzelfde bedrag beschikbaar te stellen. De provincie heeft eveneens onder voorwaarden al toegezegd deze bijdrage te leveren. Op verzoek van Dolderman wordt het door hen in gebruik te nemen bedrijfsterrein door de ROM-D in erfpacht uitgegeven. De ROM-D heeft de gemeente verzocht vervolgens de blote eigendom te kopen, aangezien de ROM-D door zijn aard als ontwikkelmaatschappij geen langdurige erfpachtverbintenis in zijn portefeuille kan houden. Wij stellen uw raad daarom voor onder voorwaarden krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van de blote eigendom.

Gepubliceerd 08-11-2018