Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2273288

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2273288

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2273288
Onderwerp Burgerinitiatief met verzoek om groene geluidsschermen langs de N3 ter hoogte van de wijk Dubbeldrecht voor het tegengaan van geluidsoverlast
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 10-10-2018 13:49:30
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 april 2020 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 24 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:
De commissie benadrukt dat de geluidsoverlast een probleem is, maar steunt de lijn van het college dat Rijkswaterstaat ervoor moet zorgen dat de geluidsproductie onder de afgesproken normen blijft. Wel wordt waardering uitgesproken voor de geste van de gemeente om extra bomen langs de N3 te planten. De commissie hoop ook op effect van het dubbellaags ZOAB dat op de N3 wordt aangebracht. Een aantal fracties vraagt ook om meer inzet op het terugbrengen van de maximum snelheid van 100 naar 80 kilometer per uur en om het zelf uitvoeren van (nul)metingen.

Wethouder Van der Linden geeft aan dat Rijkswaterstaat tot 2030 liever geen grote werkzaamheden meer wil uit hoeven voeren. Daarom doet zij nu soms meer dan nodig, zoals dubbellaags ZOAB. Hogere geluidseisen stellen kan, maar dat kan bij Rijkswaterstaat wel leiden tot een meer afwachtender houding. Er is nog geen reactie van het Rijk ontvangen na de laatste brief over de maximum snelheid naar aanleiding van de stikstofdiscussie.

Beter voor Dordt kondigt aan wellicht met een voorstel te komen om als gemeente zelf te gaan investeren in (nul)metingen. Dit wordt eerst in de fractie besproken.

Wethouder Van der Linden zegt toe de commissie te voorzien van informatie over geluidsmetingen.

De commissie adviseert de raad het burgerinitiatief niet te honoreren. De griffier stelt hiertoe een ontwerp raadsbesluit op. De commissie adviseert de raad dat dan als hamerstuk te agenderen. De commissie verzoekt wel later nog in bredere zin in de commissie te spreken over geluidsnormen.
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 8 oktober 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Diverse fracties geven aan dat zij nog de nodige informatie en cijfermateriaal missen. Het college moet niet alleen bouwen op metingen van Rijkswaterstaat, maar ook zelf regelmatig metingen verrichten. Ook in de woningen omdat er, ondanks alle voorzieningen die er zal zijn, toch geluidsbelasting wordt ervaren. Het college wordt verzocht om richting Rijkswaterstaat te lobbyen voor een bijdrage aan de oplossing van het probleem. Bij het groot onderhoud aan de N3 moet ook rekening worden gehouden met de mogelijkheid van het realiseren van een geluidsscherm. Ook wordt verzocht te monitoren in hoeverre het dubbellaags ZOAB, de extra bomen en een eventuele verlaging van de maximum snelheid op de N3 het geluidsprobleem oplossen.

Omdat de portefeuillehouder vanuit het college niet aanwezig is wordt afgesproken alle vragen en opmerkingen van de commissie te bundelen en deze met verzoek om reactie aan de portefeuillehouder voor te leggen, inclusief de opdracht om de lobby richting Rijkswaterstaat op te pakken. In afwachting daarvan wordt het burgerinitiatief terug verwezen naar de termijnagenda van de commissie.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 16 oktober 2018 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het burgerinitiatief, inclusief het advies van het college, op een nader te bepalen moment te agenderen voor bespreking in de commissie.