Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2271378

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2271378

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2271378
Onderwerp Raadsinformatiebrief over motie "In de buurt sta je niet alleen"
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 09-10-2018 11:50:24
Onderwerp Raadsinformatiebrief over motie "In de buurt sta je niet alleen"
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 48 - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Stam, Marco (BCM)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar HFJ van Gurp, tel.no 078 770 4735
Datum B&W Besluit 02-10-2018
Gerelateerde zaak 2164616
Agendacommissie 16-10-2018
Termijn agenda betrekken bij WMO beleid na de zomer
Adviescommissie 16-04-2019 + 14-05-2019
Raad 15-04-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Bij het vaststellen van de kaderbrief is de motie "In de buurt sta je niet alleen" aangenomen (19 juni 2018, RIS-nummer 2205772). Een kernpunt in deze motie is dat eenzaamheid bestreden moet worden door ontmoetingen te stimuleren. Het coalitieakkoord benoemt het onderwerp 'ontmoeten' ook. In deze raadsinformatiebrief schetsen we eerst beknopt het vigerende beleid met betrekking tot het tegengaan van eenzaamheid. Vervolgens informeren we u over de wijze waarop ontmoetingen in de wijken worden gestimuleerd en gefaciliteerd en presenteren we een inventarisatie van de huidige ontmoetingsplekken per wijk. Vervolgens geven we aan dat we in het kader van het nieuwe lokale Wmo-beleid samen met de raad tot een bredere visie op de functie van ontmoetingsplaatsen in de wijken willen komen. Pas als deze bredere kwalitatieve visie is ontwikkeld kan worden beoordeeld of er in de wijken in kwalitatief én kwantitatief opzicht voldoende en genoegzame ontmoetingsplekken aanwezig zijn. Daarom wordt voorgesteld om de verdere afhandeling van de motie "In de buurt sta je niet alleen" te betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe lokale Wmo-beleid.

Gepubliceerd 09-10-2018