Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2261158

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2261158

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2261158
Onderwerp Vaststellen Verordening Jeugdhulp Dordrecht
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 20-09-2018 17:02:49
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 maart 2019 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het verzoek van het college dit voorstel in te trekken.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 12 maart 2019 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Nagenoeg alle fracties zijn tegen een inkomenstoets bij de beoordeling van jeugdhulpaanvragen. Daarnaast zijn de inkomenstoets, en andere regelingen, geen onderdeel van de verordening (raadsbevoegdheid) maar van de Nadere regels (collegebevoegdheid). De fracties besluiten niet in te stemmen met het raadsvoorstel en het college te vragen om een aangepaste verordening waarover de raad kan besluiten op 23 april.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 12 februari 2019 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

Commissie en wethouder slagen er niet in duidelijkheid te krijgen over de vraag of een inkomenstoets bij de beoordeling van toekenning van jeugdhulp, wel of niet juridisch is toegestaan dan wel juridisch verplicht is. Diverse fracties geven in elk geval aan tegen een dergelijke toets te zijn. In het verlengde hiervan is de vraag of het een bevoegdheid is van de gemeenteraad of van het college om te besluiten over een inkomenstoets, die nu nog staat in de Nadere regels (collegebevoegdheid). Vervolgvragen: als een inkomenstoets verplicht is en de gemeente Dordrecht hier niet onderuit kan, hoe kan dan toch tegemoet worden gekomen aan de zorgen van de commissie rondom deze toets? En in welke andere gemeenten en/of regio's geldt een inkomenstoets? De wethouder zegt toe een en ander te verhelderen voordat besluitvorming over de verordening kan plaatsvinden. De commissie besluit de verordening aan te houden tot de vergadercyclus in maart.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 20 november 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Fractie BVD geeft aan aanvullende juridische (technische) vragen te hebben bij de verordening en de verkregen beantwoording. Fracties stemmen in met het BVD-voorstel de verordening aan te houden totdat aanvullende vragen zijn beantwoord.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 16 oktober 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie ziet (mogelijke) juridische onjuistheden in de verordening. Redenering is dat de nadere beleidsregels in de voorgestelde verordening geen direct gevolg zijn van de Jeugdwet, wat wel de bedoeling is. De commissie verzoekt het college de verordening (opnieuw) juridisch te toetsen aan het wettelijk kader van de Jeugdwet, voordat de commissie kan overgaan tot inhoudelijke behandeling.