Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2240824

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2240824

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2240824
Onderwerp Burgerinitiatief hantering van de maximaal toegestane snelheid op de Merwedestraat en naast gelegen Parallelweg
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 23-08-2018 15:01:38
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 oktober 2019 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel. De fracties BVD, CDA, GroenLinks, Gewoon Dordt, VVD, PVV, SP en VSP leggen stemverklaringen af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 15 oktober 2019 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De door het college voorgestelde maatregelen worden door de commissieĀ besproken aan de hand van de raadsinformatiebrief Maatregelen verkeersveiligheid Merwedestraat en Oranjelaan (RIS-dossier 2477638)

De commissie adviseert de raad het burgerinitiatief 'Hantering van de maximaal toegestane snelheid op de Merwedestraat en naast gelegen Parallelweg' als hamerstuk te agenderen middels het ontwerp raadsbesluit dat door de griffier is opgesteld.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 11 december 2018 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

Initiatiefnemer mevrouw Sookhlall licht het initiatief aan de commissie toe. Meerdere flitspalen heeft de voorkeur van de initiatiefnemer. De commissie ondersteunt het verzoek om flitspalen, maar ziet graag nog aanvullende maatregelen uitgewerkt, zoals het beter afstellen van verkeerslichten, waarschuwingsborden, vermindering van rijstroken en extra oversteekplaatsen bij onder andere de moskee. Bijzondere aandacht moet er zijn voor de kruising bij de Jumbo.
Wethouder Van der Linden zegt toe de mogelijkheden van deze aanvullende maatregelen nog op papier te zetten en naar de raad te sturen. Ondertussen gaat hij al wel aan de slag met de afstelling van de verkeerslichten en plaatsing van waarschuwingsborden. Op basis van de aanvullende informatie van het college wordt door de griffie een raadsvoorstel bij het burgerinitiatief opgesteld die vervolgens ter bespreking aan de raad wordt voorgelegd.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 28 augustus 2018 18:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het burgerinitiatief ter advisering in handen te stellen van het college. Conform de verordening Burgerinitiatief heeft het college een termijn van vier weken om tot een reactie te komen. Parallel aan deze periode zal getoetst worden of het initiatief voldoet aan de gestelde eisen. Na ontvangst van het advies wordt het voorstel geagendeerd voor een inhoudelijk bespreking in de commissie.