Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 222499

Gemeente Dordrecht

Dossier - 222499

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 222499
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne"
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 07-08-2009 13:06:03
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne"
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 137 - Leerpark; duurzaamheidsfabriek
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder J.W. Spigt
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Aanspreekpunt telefoon 6398287
Aanspreekpunt e-mail ldh.arlman-rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Hoogwerf, 6396157
Datum B&W Besluit 04-08-2009
Datum verzending 19-08-2009
Agendacommissie 25-08-2009
Raad 01-09-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Vrij recent hebt u (instemmend) kennis genomen van de raadsinformatiebrieven over het voorontwerp 1e herziening bestemmingsplan Leerpark als zodanig, het inspraak- en overlegtraject en de ter visie legging (zie dossiernummers 139636 en 195182). Deze formeel noodzakelijke herziening heeft te maken met de realisatie van een tweede brandweeruitrukpost op het Leerpark, waarmee u onlangs hebt ingestemd en waarvoor u een uitvoeringskrediet beschikbaar hebt gesteld (zie dossiernummer 184563). De inspraakronde heeft geen negatieve reacties opgeleverd en gedurende de ter visie legging zijn geen zienswijzen ontvangen. Reden waarom het college u in bijgaand raadsvoorstel vraagt de 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, overeenkomstig het voorontwerp, vast te stellen en het college van Gedeputeerde Staten en de VROM-inspectie te vragen snel op het raadsbesluit te reageren, opdat dit bij geen bezwaren van die zijde ook snel kan worden gepubliceerd en in werking kan treden.
Gepubliceerd 07-08-2009