Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2191848

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2191848

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2191848
Onderwerp Meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2022
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 31-05-2018 15:44:28
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - het Bedrijfsrestaurant, 3de etage van het Stadskantoor - dinsdag 11 september 2018 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie spreekt in vier roulerende groepen over belangrijke jeugdhulpthema's, met externe deskundigen en ambtenaren, ten behoeve van het meerjarenbeleidsplan (lokaal en regionaal).

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 13 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie toont zich uitgesproken kritisch over het Meerjarenperspectief (MJP). De meerderheid van de fracties geeft aan er niet mee te willen instemmen of er nog voorbehouden bij te hebben. Kritiekpunten zijn (onder meer): het realistisch begroten, de kwaliteit, rol en aansturing van de jeugdteams, de rol van de SOJ, het gebrek aan oorzaken voor diverse jeugdhulptrends en kwaliteitscijfers (en dus sturingsinformatie), het bedrijfseconomische - en niet inhoudelijke - karakter van het perspectief, de zorgprofielen en het aantal aanbieders, het ontbreken van een evaluatie over de vorige periode, en de wijze van kostenbeheersing.


De wethouder constateert: hoewel van de 17 ZHZ-gemeenten alleen Dordrecht nog niet heeft ingestemd met het MJP, kan het college nu nog geen 'besluitrijp' raadsvoorstel voorleggen. Constatering is ook dat alle fracties in principe meegaan met de intentie van het MJP, namelijk meer inzetten op preventie en 'de voorkant'. Mede met de diverse jeugdhulpdebatten uit de vorige periode voor ogen, vindt de wethouder wel dat een aantal onderwerpen onvoldoende expliciet worden uitgesproken, zoals de taakopdracht van de wijk-/jeugdteams. En dat zou goed zijn met ook de vaststelling van het Lokaal plan Jeugd in aantocht.


De wethouder stelt verdere besluitvorming voor in twee stappen: 1. een open en expliciet gesprek over enkele fundamentele keuzes (ambtelijk voorbereid), 2. gezamenlijke besluitvorming over MJP en Lokaal plan Jeugd. Besluitvorming wordt voorgesteld uiterlijk in oktober, voor de bespreking van de begroting 2019. Fracties suggereren voor 1: presenteer goede en slechte voorbeelden uit het land en nodig aanbieders en jeugdprofessionals uit voor het debat. De commissie stemt in met het voorstel.